545-0034/02 – Public Economy and Social Services (6225)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaa

Teaching methods

Summary

Předmět objasňuje základní pojmy a problémy veřejné ekonomiky, specifika a odchylky veřejného sektoru od sektoru tržního, jeho organizaci a řízení, vztah k veřejné správě, způsob financování služeb ve veřejném sektoru. V části „… sociální služby“ je předmět zaměřen na teorii a praxi sociálního zabezpečení se zaměřením na ekonomiku programů sociálního zabezpečení v rámci sociální politiky

Compulsory literature:

1. Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press, 1998, ISBN 80-7226-112-6 2. Halásek, D., Skřídlovská, E. a další. Veřejný sektor. Ostrava: VŠB-TU, 1999, ISBN 80-7078-717-1 3. Žižková, J. a kol. Úvod do studia sociální politiky. Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-450-x 4. Vostatek Sociální zabezpečení – teorie a politika. Praha: VŠE, 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

a) Veřejná ekonomika 1. Definice veřejné ekonomiky, její postavení v ekonomickém systému ČR, veřejná ekonomika jako nástroj veřejné politiky. 2. Úloha státu v ekonomice, její vývoj, teorie státních selhání. 3. Teorie statků, kritéria členění statků, charakteristiky čistého kolektivního statku, smíšeného kolektivního statku. 4. Zabezpečení veřejných statků, jejich financování z veřejných prostředků, poptávka po veřejném statku. 5. Externality a jejich význam ve veřejné ekonomice, statky pod ochranou. 6. Veřejný sektor a smíšená ekonomika, funkce veřejného sektoru. 7. Velikost a struktura veřejného sektoru, faktory působící na velikost veřejného sektoru. 8. Příčiny existence veřejného sektoru, teorie tržních selhání. 9. Organizace a podniky ve veřejném sektoru. 10. Neziskové organizace, jejich členění a specifika činnosti a hospodaření. 11. Veřejná kontrola, podstata, pravidla typy a subjekty. 12. Teorie veřejné volby, přímá a zastupitelská demokracie. b) Sociální služby 1. Vysvětlení základních pojmů a teoretických přístupů k pojetí sociálního zabezpečení jako jádra sociální politiky. 2. Struktura (dílčí programy či podsystémy) sociálního zabezpečení z pohledu sociálních redistribucí, zjišťování potřebnosti a způsobu financování. 3. Důchodové pojištění (1. pilíř sociálního zabezpečení), charakteristika sociálních rizik, které pokrývá a s nimi spojených dávek, konstrukce pojistného, používané metody financování. 4. Nemocenské pojištění, charakteristika rizik, která jsou jím pokryta, dávky nemocenského pojištění. 5. Vazba sociálního pojištění na soukromé pojištění. Základní parametry penzijního připojištění se státním příspěvkem. 6. Současné problémy financování sociálního pojištění. 7. Systém státní sociální podpory (2. pilíř sociálního zabezpečení) – základní znaky, mechanismus algoritmu, rozsah, redistribuce a finanční náročnost systému, valorizační mechanismus. 8. Systém sociálních služeb (3. pilíř sociálního zabezpečení), účel, sociální rizika, která pokrývá, způsob financování s důrazem na úlohu veřejných rozpočtů. Sociální potřebnost.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.