545-0035/02 – Economic Policy (HP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků získaných v předmětech Ekonomie I a zejména Ekonomie II a to do té míry, že studenti budou schopni analyzovat účinky a vyhodnocovat hospodářských politik na nejdůležitější makroekonomické veličiny, orientovat se v problémech konkrétní hospodářské politiky ČR v souvislosti s jejím členstvím v EU.

Teaching methods

Summary

Primárním cílem předmětu je umožnit studentovi základní a relativně ucelený pohled na problematiku hospodářské politiky, její teoretické zázemí, vzájemné vazby, souvislosti a praktické vyústění. Doplňuje, prohlubuje a upevňuje se zde základ poskytnutý kursem mikro- a zejména makroekonomie. Jsou zohledněny zejména ty přístupy, které jsou nosné pro oblast státní správy a samosprávy. S ohledem na zaměření oboru a Bc. stupeň studia je kladen důraz na vztah k praxi. Takto by měl být vytvořen základ pro využití získaných poznatků v rámci předpokládaného pracovního zařazení studenta i eventuálně pro další hlubší a specializované studium.

Compulsory literature:

1. KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003. 275 s. ISBN 80-86572-04-8 2. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vydání Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3. Slaný, Antonín; Žák, Milan: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 271 s. ISBN 80-7179-237-3. 4. Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod- mezo- a makroekonomie jako základní teoretické zázemí hosp. politiky (sektory ekonomiky, ekon. systémy, nauka o trhu, agregátní poptávka, agreg. nabídka, apod.) .Hospodářská politika jako konkrétní jednání státu ovlivňující ekonom. realitu 2. Nositelé hospodářské politiky-přehled (stát, státní úřady a instituce, centrální banka, mezinárodní a nadnárodní instuituce, apod.) Stát a bazické ekonomické funkce státu 3. Oblasti a cíle hospodářské politiky (hospodářský růst, cenová stabilita, přiměřená míra nezaměstnanosti, vyrovnaná Ex/Im bilance) magický troj- a čtyřúhelník. Hospodářský cyklus a jeho fáze typy cyklů (Kitchinovy, Kuznetsovovy, Juglarovy cykly) 4. Hospodářský růst-národohospodářské účetnictví (makroek. ageagáty-HDP, ČDP, HNP, ČNP, NEW) a jejich měření (metoda příjmová a metoda výdajová), veličiny odvozené. 5. Cenová stabilita (úloha a pozice cedulové banky ve finančním sektoru, operace cedulové banky). Cenové indexy (Paasche, Laspayers, Fischer, CPI, IPD). Pojem inflace, deflace, stagflace. Příčiny, projevy, následky, opatření. Devalvace, revalvace, apreciace, depreciace. Philippsova křivka (dlouhodobá, krátkodobá). 6. Přiměřená míra nezaměstnanosti (pojem nezaměstnanosti, vztah k HPM, druhy a typy nezaměstnanosti, projevy, důsledky). Nabídka práce a poptávka po práci. Měření nezaměstnanosti. Řešení nezaměstnanosti. 7. Vyrovnaná Ex/Im bilance a zahraničně-obchodní politika. Platební bilance a její struktura. Jednotlivé složky PB. 8. Ostatní cíle hosp. politiky (spravedlivé rozdělování-Lorenzova křivka, G-koef., ekologie, individuální cíle) 9. Nástroje hospodářské politiky –dva základní přístupy v jejich uplatňování (frontální a preferenční) a dva typy nástrojů (kvantitativní a kvalitativní) 10. Rozpočtová politika (státní rozpočet, struktura příjmů a výdajů. Vestavěné stabilizátory stát. rozpočtu (progres. daň. sazba, složky. soc. pojištění ), obvyklá diskrétní opatření státu 11. Monetární politika, (peněžní agregáty, dílčí nástroje správy peněžní masy, mechanismy užití). Kvantitativní rovnice směny (Fischer, Lindahl). Expanzivní a restriktivní monet. politika. Nabídka a poptávka po penězích. Funkce peněz, motivy držby peněz. Struktura finančních trhů (trhy kapitálové, peněžní, drahých kovů a diamantů). Deriváty pen. A kapit. Trhů. Operace na fin. trzích: konverze, clearing, swap. Důchodová politika (pojem důchodu, jejich struktura. Vztah mezi příjmy a výdaji jednotlivých sektorů ekonomiky, (investiční model, model ISLM).Obvyklá diskrétní opatření státu 12. Sociální politika (dílčí nástroje a mechanismy jejich užití, nabídka a poptávka po práci, Lafferova křivka). Obvyklá diskrétní opatření státu 13. Ex/Im politika (rovnováha ne nerovnováha PB). Cla. Operace vedoucí k rovnováze PB+speciální operace (clearing, kvóty a kontigenty, protiobchody, barter, buyback apod.). Obvyklá diskrétní opatření státu 14. Koordinance a integrace národních ekonomik (formy a stupně makroekonomické integrace, dva přístupy k integraci: funkcionalisté a dirigisté). Nadnárodní hospodářské instituce a uskupení (MMF, CEFTA, EBRD, GATT, ESVO, KBSE, EU) 15. Evropská unie (důvody vzniku a existence, struktura orgánů, parametry členství, přehled nejdůležitějších kapitol) 16. Dva základní teoretické přístupy k HP (Keynesiánství, Monetarismus) + přístupy odvozené: neokeynesiánství, ekonomie strany nabídky, neoliberalismus, apod. 17. Aktuální hospodářská politika ČR–analýza východisek, dopadů a aplikačního vyústění.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.