545-0035/03 – Hospodářská politika (HP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yveta Tomášková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků získaných v předmětech Ekonomie I a zejména Ekonomie II a to do té míry, že studenti budou schopni analyzovat účinky a vyhodnocovat hospodářských politik na nejdůležitější makroekonomické veličiny, orientovat se v problémech konkrétní hospodářské politiky ČR v souvislosti s jejím členstvím v EU.

Vyučovací metody

Anotace

Primárním cílem předmětu je umožnit studentovi základní a relativně ucelený pohled na problematiku hospodářské politiky, její teoretické zázemí, vzájemné vazby, souvislosti a praktické vyústění. Doplňuje, prohlubuje a upevňuje se zde základ poskytnutý kursem mikro- a zejména makroekonomie. Jsou zohledněny zejména ty přístupy, které jsou nosné pro oblast státní správy a samosprávy. S ohledem na zaměření oboru a Bc. stupeň studia je kladen důraz na vztah k praxi. Takto by měl být vytvořen základ pro využití získaných poznatků v rámci předpokládaného pracovního zařazení studenta i eventuálně pro další hlubší a specializované studium.

Povinná literatura:

1. KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003. 275 s. ISBN 80-86572-04-8 2. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vydání Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3. Slaný, Antonín; Žák, Milan: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999. 271 s. ISBN 80-7179-237-3. 4. Slaný, Antonín a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod- mezo- a makroekonomie jako základní teoretické zázemí hosp. politiky (sektory ekonomiky, ekon. systémy, nauka o trhu, agregátní poptávka, agreg. nabídka, apod.) .Hospodářská politika jako konkrétní jednání státu ovlivňující ekonom. realitu 2. Nositelé hospodářské politiky-přehled (stát, státní úřady a instituce, centrální banka, mezinárodní a nadnárodní instuituce, apod.) Stát a bazické ekonomické funkce státu 3. Oblasti a cíle hospodářské politiky (hospodářský růst, cenová stabilita, přiměřená míra nezaměstnanosti, vyrovnaná Ex/Im bilance) magický troj- a čtyřúhelník. Hospodářský cyklus a jeho fáze typy cyklů (Kitchinovy, Kuznetsovovy, Juglarovy cykly) 4. Hospodářský růst-národohospodářské účetnictví (makroek. ageagáty-HDP, ČDP, HNP, ČNP, NEW) a jejich měření (metoda příjmová a metoda výdajová), veličiny odvozené. 5. Cenová stabilita (úloha a pozice cedulové banky ve finančním sektoru, operace cedulové banky). Cenové indexy (Paasche, Laspayers, Fischer, CPI, IPD). Pojem inflace, deflace, stagflace. Příčiny, projevy, následky, opatření. Devalvace, revalvace, apreciace, depreciace. Philippsova křivka (dlouhodobá, krátkodobá). 6. Přiměřená míra nezaměstnanosti (pojem nezaměstnanosti, vztah k HPM, druhy a typy nezaměstnanosti, projevy, důsledky). Nabídka práce a poptávka po práci. Měření nezaměstnanosti. Řešení nezaměstnanosti. 7. Vyrovnaná Ex/Im bilance a zahraničně-obchodní politika. Platební bilance a její struktura. Jednotlivé složky PB. 8. Ostatní cíle hosp. politiky (spravedlivé rozdělování-Lorenzova křivka, G-koef., ekologie, individuální cíle) 9. Nástroje hospodářské politiky –dva základní přístupy v jejich uplatňování (frontální a preferenční) a dva typy nástrojů (kvantitativní a kvalitativní) 10. Rozpočtová politika (státní rozpočet, struktura příjmů a výdajů. Vestavěné stabilizátory stát. rozpočtu (progres. daň. sazba, složky. soc. pojištění ), obvyklá diskrétní opatření státu 11. Monetární politika, (peněžní agregáty, dílčí nástroje správy peněžní masy, mechanismy užití). Kvantitativní rovnice směny (Fischer, Lindahl). Expanzivní a restriktivní monet. politika. Nabídka a poptávka po penězích. Funkce peněz, motivy držby peněz. Struktura finančních trhů (trhy kapitálové, peněžní, drahých kovů a diamantů). Deriváty pen. A kapit. Trhů. Operace na fin. trzích: konverze, clearing, swap. Důchodová politika (pojem důchodu, jejich struktura. Vztah mezi příjmy a výdaji jednotlivých sektorů ekonomiky, (investiční model, model ISLM).Obvyklá diskrétní opatření státu 12. Sociální politika (dílčí nástroje a mechanismy jejich užití, nabídka a poptávka po práci, Lafferova křivka). Obvyklá diskrétní opatření státu 13. Ex/Im politika (rovnováha ne nerovnováha PB). Cla. Operace vedoucí k rovnováze PB+speciální operace (clearing, kvóty a kontigenty, protiobchody, barter, buyback apod.). Obvyklá diskrétní opatření státu 14. Koordinance a integrace národních ekonomik (formy a stupně makroekonomické integrace, dva přístupy k integraci: funkcionalisté a dirigisté). Nadnárodní hospodářské instituce a uskupení (MMF, CEFTA, EBRD, GATT, ESVO, KBSE, EU) 15. Evropská unie (důvody vzniku a existence, struktura orgánů, parametry členství, přehled nejdůležitějších kapitol) 16. Dva základní teoretické přístupy k HP (Keynesiánství, Monetarismus) + přístupy odvozené: neokeynesiánství, ekonomie strany nabídky, neoliberalismus, apod. 17. Aktuální hospodářská politika ČR–analýza východisek, dopadů a aplikačního vyústění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku