545-0036/02 – Engineering Methodology (IM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír KeboSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..

Teaching methods

Summary

Subject describes importance of role of system engineer, planning techniques, analysis, forecasting, organizing a controlling in operating, marketing and scientific management.

Compulsory literature:

Šuler, O.: Manažerské techniky / Manager’s techniques, 1995, ISBN 80-85839-06-7 Šuler, O., Košťan, P.: Firemní strategie plánování a realizace / Firm planning and implementation strategy , 2002, ISBN 80-7226-657-8 H. Koontz, H. Weinhrich: Management / Management, Victoria Publishing, 1993 Fotr, J.,Dědina, J. : Manažerské rozhodování / Manager’s decision-making, Praha 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. techniky prognózování – předvídání vývoje, techniky statistické, subjektivní, technologické předvídání 2. techniky strategické analýzy – analýza struktury prostředí, konkurence, zdrojů, analýza PEST, analýza SWOT 3. techniky strategického plánování – definování vize organizace, stanovení organizačních cílů, formulování strategického plánu 4. výběr strategie - stabilizace, expanze, omezení, strategické alternativy 5. strategické plánovací modely – adaptační, konkurenční, model přežití, aplikace modelů 6. řízení podle cílů – princip, zavádění, přednosti, nedostatky 7. techniky delegování – důvody delegovat, bariéry, postup delegování, problémy 8. porady – porada jako nástroj úspěchu, zásady porady, Brainstorming 9. krizový management – prvky, analýza stupně ohrožení, zvládnutí kritické situace 10. organizační změny – proces změn, bariéry, strategie změn 11. cíle organizačních změn – změny v technologii, reengineering, přetváření organizace a práce 12. kontrolování – význam, zásady efektivní kontoly, kontrolní techniky 13. time management – využívání času, znaky špatného řízení času, odkládání 14. stanovování cílů - priority, dokončení záměrů, zvládání krizových situací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner