545-0037/02 – Stochastic Methods of Modelling (SSMM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to meet students two courses: Automation and Computers in the Raw Industry, System Enggineering, with possibilities and principles of stochastics systems modelling.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This subject contains bases from process of data analysis such descriptive statistics, distribution analysis, statistical hypothesis tests, analysis of variance (ANOVA), linear regression and time series analysis. Practical exercises use special statistical software SAS from American company SAS Institute and Excel - common software Microsoft Office.

Compulsory literature:

GARDNER, J., POWERS, B., McDOWELL, B.: Getting Started with Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, 2001. GUNDERSON, A.: Interactive Statistics. [online]. USA, Prentice Hall, 2002. HTML format. TRUXILLO, C. Statistical Analysis Using Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, 2001. Elementary Concepts in Statistics. [online]. Stat Soft Inc, 1984-2003. www:

Recommended literature:

MENDENHALL, W. Second Course in Statistics, Regression Analysis. USA: University of Florida, 2003. ISBN 0-13-022323-9. TRUXILLO, C.: Statistical Analysis Using Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Náhodná veličina, její charakteristiky a rozdělení, náhodné procesy 2. náhodný výběr a jeho statistiky 3. bodový a intervalový odhad parametrů 4. testování statistických hypotéz 5. jednoduchá analýza rozptylu 6. mnohorozměrná analýza rozptylu 7. jednoduchá regresní a korelační analýza 8. vícenásobný regresní model – vzsvětlující proměnné, residuální složka, testování hypotéz, posouzení vhodnosti modelu 9. autokorelační a vzájemná korelační funkce, autoregrese 10. časové řady a jejich rozklad na jednotlivé složky 11. tvorba „klasických“ modelů časových řad, predikce budoucích hodnot 12. regresní analýza v časových řadách, diferencování řad 13. Boxovy-Jenkinsovy modely časových řad 14. Celkové zhodnocení dvou odlišných přístupů k technickým datům – data ve formě náhodného výběru a data ve formě uspořádané řady 15. Stručný přehled o využití a významu mnohorozměrných statistických metod (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, kanonická korelace, diskriminační analýza) 16. Plánování experimentu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner