545-0068/01 – Oceňování majetku (OCM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN248 Ing. Jana Lukšová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastěji používanými metodami oceňování jednotlivých druhů majetku. Zvláštní pozornost je věnována oceňování podniku jako celku. Výsledkem kurzu je naučit studety používat nejběžnější z těchto metod. Studenti aplikují dosažené znalosti na vhodných příkladech z praxe. Výsledkem je schopnost plně se orientovat v dané problematice. Dosažené znalosti a dovednosti jsou východiskem i pro další samostatné vzdělávání v oblasti práce odhadce či soudního znalce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je uspořádán do čtyř celků se zaměřením na obecné pojmy a postupy oceňování, na oceňování nemovitého majetku, cenných papírů a podniku. Kurz staví na znalostech studentů z již absolvovaných předmětů v oboru ekonomiky a řízení podniku. Nejpodrobněji je rozpracováno téma oceňování nemovitostí a oceňování podniku. Jsou zde uvedeny i konkrétní příklady oceňování staveb, pozemků a podniků úředním i tržním postupem. Předmět předpokládá u studentů řešení jejich vlastních samostatných prací a stane se vodítkem pro orientaci v odborných publikacích zaměřených na problematiku oceňování majetku.

Povinná literatura:

1. Mařík M. a kol. Metody oceňování podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 2007. 490s. ISBN 978-80-86929-32-3. 2. Kokoška J. Oceňování nemovitostí. Díl I. a II. 1. vyd. Praha: ABF-Arch, 1998. 227s. ISBN 80-86165-11-6. 3. Kokoška J. Oceňování nemovitostí. Díl III. 1. vyd. Praha: ABF-Arch, 2000, 202s. ISBN 80-86165-23-X. 4. Zazvonil Z. Oceňování nemovitostní na tržních principech. Praha: CEDUK, 1996. 174s. ISBN 80-902109-0-2. 5. Zazvonil Z. Výnosová hodnota nemovitostí. Praha: CEDUK, 2004. 256s. ISBN 80-902109-3-7. 6. Kislingerová E. Oceňování podniku. 2. př. a dop. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 368s. ISBN 80-7179-529-1. 7. Bradáč A. Nemovitosti (Oceňování a právní vztahy), Linde, Praha, 2004 8. Mlčoch J. Oceňování podniku, Linde, Praha,1998, 159s.

Doporučená literatura:

1. Dědič J., Pauly J. Cenné papíry, Prospektrum, Praha, 1994, 220 s. 2. Liška, P. Příručka pro vlastníky půdy a jiných nemovitostí. Praha, Prospektrum 1994, 1. vyd. 3. Brachmann, R. Stavební cena průmyslových staveb; Obchodní cena továrních nemovitostí. CONSULTINVEST Praha, 1993, 3. vyd. 4. Brachmann, R. Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí, Consult Invest, Praha 1994 5. Holeyšovksý, M. Zástavní právo, Praha, Newsletter, 1995, 2. vyd. 6. Kohner, V. Příručka pro vlastníky nemovitostí; Praha, Prospektrum 1996, 1. vyd. 7. Zazvonil, Zb. Oceňování nemovitostí na tržních principech, Ceduk, 1996, 1. vyd. 8. Seják, J. a kol. Oceňování pozemků a přírodních zdrojů, Grada Publishing, 1998, 1. vyd. 9. Bradáč, A., Fiala, J. a kol. Rádce majitele nemovitostí, LINDE Praha, 1998, 1. vyd. 10. Skála, M. Věc, součást věci a příslušenství věci v daňovém řízení, SAGIT, 2000, 1. vyd. 11. Bradáč, A. Teorie oceňování nemovitostí, AN CERM, Brno 2001 12. Bradáč, A., Fiala, J. a kol. Věcná břemena od A do Z, Linde Praha, 2001, 1. vyd. 13. Skála, M., Skálová, J. Ceny v účetnictví a daních, ASPI Publishing, 2002, 1. vyd. 14. Skála, M. Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v novém zákoně o dani z přidané hodnoty, ASPI Publishing, 2004 15. Cipra T. Matematika cenných papírů, HZ, Praha, 2000, 241 s. Doporučené vybrané právní předpisy Zákony 1. Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád v platném znění (zvláště §175a-175r) 2. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (zvláště §123-134, §135c-148, § 151m-180, §460-480, §602-604, §663-667) 3. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (zvláště §3, §8-11, §13, §39-40, §54-57, §66-68, §76, §82, §85, §108, §111) 4. Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 5. Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 7. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (zvláště §8-12, §59, §69-72, §220a-220c, §220s) 8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na téma vztahující se k metodám oceňování majetku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie oceňování Pojmy majetek, oceňování, rozdíl mezi hodnotou a cenou majetku, tržní hodnoty 2. Věci movité a nemovité Pojmy nemovitost, součást a příslušenství věci Evidence nemovitosti v ČR Podklady k ocenění nemovitostí 3. Oceňování pozemků Druhy pozemků, členění pozemků podle způsobu oceňování, vlivy působící na cenu pozemků 4. Oceňování ložisek nerostných surovin Druhy ložisek, členění ložisek podle způsobu oceňování, vlivy působící na cenu ložisek 5. Oceňování staveb Členění staveb podle způsobu oceňování Stavby podle stupně jejich technické, právní a ekonomické stability Metody při zjišťování reprodukční ceny stavby 6. Nákladová metoda oceňování nemovitosti Oceňování nemovitosti nákladovou metodou, podstata a použití nákladové metody 7. Výnosová metoda oceňování nemovitosti Oceňování nemovitosti výnosovou metodou, podstata a použití výnosové metody 8. Porovnávací (srovnávací) metoda oceňování nemovitosti Oceňování nemovitosti porovnávací metodou, podstata a použití porovnávací metody 9. Metody oceňování porostů Druhy porostů, metody oceňování porostů 10.Cenová mapa Cenová mapa, její sestavování, její použití 11.Věcná břemena a jejich ocenění Charakteristika věcných břemen, metody jejich oceňování 12.Oceňování cenných papírů Cenné papíry podle druhu, obchodovatelnosti, ekonomického významu Oceňování cenných papírů Trhy s cennými papíry v ČR Riziko a ovlivnění výnosnosti cenného papíru 13.Oceňování podniku Podnik, oceňování podniku Čistý obchodní majetek Základní přístupy k oceňování a význam použitých metod 14.Oceňování podniku Hodnoty podniku při majetkové metodě ocenění podniku Výnosové metody ocenění podniku Kombinované metody Tržní metody ocenění podniku 15.Oceňování podniku – zvláštní případy Goodwill Značka Budoucí výnosy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní