545-0071/01 – Podnikatelství a podnikatelský projekt (PPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: - základních teoretických a legislativních poznatků z oblasti podnikání, - základních pojmů, forem, funkcí a významů podnikatelského a strategického plánování, - struktury a náležitostí podnikatelského plánu jako primárního strategického plánu podniku, - základních manažerských metod a nástrojů strategického a projektového managementu, - základní orientace v surovinových trzích. Student umí: - interpretovat podstatu, role a funkce podnikatelství, - hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání v oblasti podnikatelství, - uchopit a pochopit podstatu vlastníka, ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v podnikání, - aplikovat základní manažerské nástroje, - realizovat, řešit a zpracovat podnikatelský záměr ve zvolené oblasti podnikání s vazbou na surovinové zdroje. Student je schopen: - tvořit vizi, misi a cíle podnikání, - analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí ČR, - vytvářet, sestavit do reálné podoby a obhájit konkrétní podnikatelský plán pro fiktivní firmu (semestrální práce).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět prezentuje problematiku a základními principy podnikání obecně, s následnou konkretizací na trhy a podnikání se surovinovými zdroji. Seznamuje s prvky podnikatelské prostředí, legislativním rámcem podnikání, nástroji analýzy podnikatelského prostředí, podnikatelským záměrem, podnikatelským plánem a jeho dílčími částmi. Vymezuje roli vlastníka, jeho kompetence a odpovědnost. Cvičení jsou orientována na praktickou průpravu tvorby podnikatelského plánu.

Povinná literatura:

ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2014. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0434-5. OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. Přeložil Radek BLAHETA. V Brně: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1. SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9. OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: John Wiley, c2010. ISBN 978-0-470-87641-1.

Doporučená literatura:

PAWLICZEK, Adam, Lucja MATUSIKOVÁ a Karel STELMACH. Zakládání podniku a investování: podnikatelský záměr : pro distanční formu studia. 2., přeprac. a dopl. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-838-4. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, zápočtový test.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna průběžná komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na téma průzkum podnikatelského prostředí ve zvoleném sektoru podnikání v surovinovém průmyslu a analýza příčin úspěchu vybrané podnikatelské osobnosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky a společnosti, úspěch v podnikání. 2. Historický význam podnikatelské činnosti, specifika podnikání v surovinovém průmyslu. 3. Podnikatelské příležitosti a zahájení podnikání v surovinovém průmyslu. 4. Právní aspekty zahájení podnikání, právní předpoklady pro zahájení podnikání v surovinovém průmyslu. 5. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, zdroje financování podnikatelské činnosti. 6. Management podnikatelských aktivit. 7. Regionální aspekty podnikání, zdroje informací pro podnikatele. 8. Základní struktura podnikatelského plánu. Význam realizačního resumé. 9. Popis firmy a projektu. Nástroje průzkumu a analýzy trhu. 10. Problematika výběru technologie, sestavení plánu výroby. Vývoj, inovace. 11. Personální a prostorové zajištění. Cíle a strategie marketingu. 12. Využití finanční analýzy a výpočtu návratnosti investic v podnikatelském plánu. 13. Sestavení harmonogramu realizace projektu. Studie technicko-ekonomické proveditelnosti projektu. 14. Identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik, přílohy podnikatelského plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  26
        Písemka Písemka 50  25
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování semestrálního projektu na zvolené téma. Úspěšné zakončení předmětu představuje získání 26-50 bodů z projektu. Dalším požadavkem je úspěšná realizace písemky z probírané látky a to získání 25-50 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní