545-0091/02 – Automatization of Mining Production Processing (ASŘHV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the analysis of the Group of technical security subsystems. The Student also get acquainted with the design elements of the networks, aplikovatelností, the use in practice and unification in the central control station.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Compulsory literature:

Sauter, D.: Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, IFAC Publications

Recommended literature:

Kuo, B.C., Golnaraghi, F.: Automatic Control Systems, WILEX, ISBN 0-471-13476-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémová analýza technologického procesu obecně a technol. procesu důlních závodů. 2. Systémová analýza výrobního podsystému hlubinného dolu z hlediska modelu dopravních sítí. 3. Systémová analýza výrobního podsystému lomu z hlediska modelu dopravních sítí. 4. Systémová analýza podsystému TZV z hlediska modelu dopravních sítí. 5. Analýza porubů a předků na hlubinných dolech z pohledu automatizace a řízení. 6. Analýza podsystému dopravy na hlubinných dolech a lomech z hlediska modelování dopravy v neparametrických sítích. 7. Analýza podsystému úpravy těžené horniny z hlediska možnosti automatizace a řízení. 8. Dispečerské řízení výrobního podsystému obecně, podsystému TZV obecně a bezpečnosti a větrání hlubinných dolů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner