545-0101/01 – Simulation and Modeling (SaM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
JEN012 Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to meet students with the methodic of simulation models development and with the possibilities of simulation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course is a compulsory subject for the branch creating computer models of dynamic systems and programming tools for simulation, in the raw material industry. Simulation models are an efficient tool for the analysis and synthesis of automatic control systems and their optimization. It concludes phase of simulation process, mathematical models of continuos dynamic systems, nonlinear dynamic systems and models of feedback systems. It is shown the methodology of mathematical models synthesis per chained relations, followed by the methods of abstract computer models creation. There is also shown the implementation computer models by simulation systems.

Compulsory literature:

Burý,A.: Simulace a modelování důlních systémů, skripta VŠB Ostrava, HGF,1989 Burý,A. : Problematika tvorby simulačních modelů...,Monografie 7,ES VŠB – TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0158-2.

Recommended literature:

Noskievič,P.: Modelování a identifikace systémů,Ostrava MONTANEX,1999 ISBN 80-7225-030-2. Zítek,P.: Simulace dynamických systémů, SNTL Praha, 1990.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 2.1. Objekt a systém. Struktura a chování systémů. Formy prezentace systémů 3. Fáze simulačního procesu ( simulace v širším slova smyslu ) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 4.1.Matematické modely kombinovaných systémů ( mechanických, elektrických, hydraulických,elektronických). 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 5.1. Metody linearizace nelinearních systémů 5.2. Statistická linearizace 6. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systémů 7. Induktivně identifikované dynamické systémy 7.1. Metody využívající přechodové a váhové funkce 7.2. Metody frekvenční analýzy 7.3. Identifikace simulačním a adaptivním modelem 8. Abstraktní počítačové modely a jejich prezentace stavovým a fázovým prostorem 8.1. Metody programování počítačových modelů 8.2. Normování teoretického počítačového modelu.Metoda vyrovnávání koeficientů stavové rovnice . 8.3. Dynamické přizpůsobení teoretického počítačového modelu 9. Citlivostní analýza simulačního modelu 9.1 Způsoby stanovování citlivostní funkce 9.2.Citlivostní systém 10. Způsoby realizace počítačového simulačního modelu 10.1. Simulační systémy.Způsoby zadávání simulačních úloh. 10.2. Kombinované simulační systémy 11. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači 11.1. Jednokrokové a vícekrokové metody 11.2. Přesnost a stabilita řešení numerických metod na číslicovém počítači Soubor otázek Otázky jsou shodné s názvy kapitol a podkapitol.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner