545-0114/01 – Computer Aided Control of Technological Processes (ATP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače bakalářského studia oboru Automatizace a počítače, se základy řízení technologických procesů se zaměřením na automatické a automatizované systémy řízení TP v surovinovém průmyslu.

Teaching methods

Summary

Systémová analýza technologického procesu důlních závodů a rozdělení na podsystém výroby a technického zabezpečení výroby. Obecné vlastnosti podsystému TZV a způsoby jeho řízení. Systémová analýza dílčích části podsystému výroby jako zařízení pro dobývání, doprava, úprava těženého nerostu. Systémová analýza jednotlivých částí podsystému TZV z hlediska vlastností a možností automatizace a řízení. Všechny obecné pohledy jsou probírány z hlediska dolů a lomů a jsou hledány společné znaky.

Compulsory literature:

Strakoš,V.:Dispečerské řízení dolu, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9, Ostrava,1996, 106 s. Strakoš,V.- Burý,J. – Burý, A.: Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech, SNTL-Praha, 1984, 280 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémová analýza technologického procesu obecně a technol. procesu důlních závodů. 2. Systémová analýza výrobního podsystému hlubinného dolu z hlediska modelu dopravních sítí. 3. Systémová analýza výrobního podsystému lomu z hlediska modelu dopravních sítí. 4. Systémová analýza podsystému TZV z hlediska modelu dopravních sítí. 5. Analýza porubů a předků na hlubinných dolech z pohledu automatizace a řízení. 6. Analýza podsystému dopravy na hlubinných dolech a lomech z hlediska modelování dopravy v neparametrických sítích. 7. Analýza podsystému úpravy těžené horniny z hlediska možnosti automatizace a řízení. 8. Dispečerské řízení výrobního podsystému obecně, podsystému TZV obecně a bezpečnosti a větrání hlubinných dolů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner