545-0119/01 – Computer graphics and CAD fundaments ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+2
Part-time Graded credit 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. 2) Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. 3) Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. 4) Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. 5) Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. 6) Metody zpracování obrazu. 7) Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. 8) Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. 9) Technické prostředky počítačové grafiky. 10) AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. 11) AutoCAD – příkazy pro editaci entit. 12) AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit 13) AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování 14) AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů. Cvičení: V rámci cvičení bude prakticky procvičována práce v prostředí produktů Paint, Imaging, MS WORD, AutoCAD r.14.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner