545-0140/01 – Strategický management (SMNG)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní firemní strategie a principy strategického řízení podniku - student bude umět formulovat základní nástroje strategické analýzy firmy Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití konkrétní analýzy firmy - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům na zlepšení strategické pozice firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. [i]Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy.[/i] 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-098-0. LHOTSKÝ, Jan. [i]Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku.[/i] Brno: Computer Press a.s., 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. VILAMOVÁ, Šárka. [i]Strategický management.[/i] Ostrava: VŠB-TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3727-7.

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. [i]Strategické řízení – teorie pro praxi.[/i] Praha: C. H. Beck, 2006. GILAD, B. [i]Strategické válečné hry v podnikání, Jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci.[/i] 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1. ZUZÁK, R. [i]Strategické řízení podniku.[/i] 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4008-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zápočtového semestrálního projektu a absolvování ústní zkoušky.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a podstata strategického managementu - činnosti realizované v rámci strategického managementu, charakteristiky současného strategického řízení. 2. Poslání (mise) a strategické cíle organizace - vymezení poslání, jeho význam, praktické problémy. Vymezení strategických cílů, vlastnosti cílů, zajištění nekonfliktnosti cílů na jednotlivých úrovních řízení. 3. Strategická analýza okolí podniku – cíl analýzy okolí, struktura podnikového okolí, metody analýzy okolí. PEST analýza – hlavní faktory makrookolí a jejich vliv na podnik. 4. Porterův model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil. Analýza životního cyklu oboru – fáze a charakteristika jednotlivých fází a způsoby jejich stanovení. Analýza konkurenčních skupin – vymezení konkurenčních skupin, hlavní charakteristiky pro jejich určení, postup vytvoření mapy konkurenčních skupin. Scénáře budoucího vývoje okolí podniku. 5. Analýza vnitřního potenciálu podniku – cíl a metody analýzy, vymezení auditu zdrojů a postupu jeho realizace. Analýza klíčových kompetencí – vymezení klíčových kompetencí, cíl a postup realizace uvedené analýzy. Analýza hodnototvorného řetězce – vymezení, cíl realizace analýzy. Benchmarking - vymezení a typy benchmarkingu, cíl a postup realizace. 6. SWOT analýza – cíl a postup realizace analýzy, určení strategické pozice podniku, volba vhodné strategie. - Úrovně strategického řízení v podniku – vymezení úrovní strategického řízení a příslušných strategií, obsahová náplň strategií na jednotlivých úrovních. 7. Strategické alternativy na úrovni podniku – charakteristika růstu/expanze, stabilizace, omezení/defenzivního postoje, formy růstu. Základní strategie na úrovni podniku – charakteristika koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku, inovace, horizontální integrace, vertikální integrace, Joint Venture, soustředěné diverzifikace, složené diverzifikace, přeskupení, redukce a likvidace. 8. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy - typy strategií, jejich vymezení, příklady, výhody a nevýhody. Vývozní a dovozní operace (prostřednické vztahy, smlouvy o výhradním prodeji, obchodní zastoupení, komisionářské a mandátní vztahy, Piggyback, přímý vývoz, exportní aliance). Formy nenáročné na kapitálové investice (licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace, výrobní kooperace). Kapitálové vstupy firem na zahraniční trhy (akvizice, fúze, Greenfield Investment, Joint Venture, strategické aliance) 9. Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku – cíl analýzy portfolia podniku, matice BCG a její charakteristika, vymezení jednotlivých skupin oborů, strategie vhodné pro každou ze skupin, postup realizace analýzy BCG. 10. Porterovy konkurenční strategie – vymezení a předpoklady dosažení strategie vůdčího postavení v nákladech, strategie diferenciace a strategie soustředění. - Strategie založené na analýze životního cyklu oboru – strategie vhodné pro fázi narození/zavedení, růstu, dospělosti/zralosti, stárnutí/poklesu. 11. Funkcionální strategie – hlavní předmět zájmu strategie marketingové, finanční, výrobní, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Hodnocení a výběr strategie – charakteristika základních kritérií hodnocení strategie, tj. vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti. 12. Finančně-ekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu – oblasti aplikace vícekriteriálního rozhodování ve strategickém řízení, postup aplikace metod vícekriteriálního rozhodování, metody pro stanovení významnosti kritérií a preferenčního uspořádání variant. 13. Implementace strategie v podniku – způsoby realizace strategie vyžadující změnu organizační struktury a jejich charakteristika. 14. Strategická kontrola a strategický audit – srovnání „klasické“ a strategické kontroly, základní formy strategické kontroly a jejich charakteristika. Strategický audit – pojem, cíl a podstata auditu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní