545-0151/01 – Marketing v surovinovém průmyslu (MSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat specifika B2B marketingu. Rozlišovat odběratele a spotřebitele. Vysvětlit zásady a proces segmentace v surovinovém průmyslu. Aplikovat jednotlivé prvky marketingového mixu v prostředí podniku v surovinovém průmyslu. Vyhodnotit využití offline a online nástrojů na B2B trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy marketingu. Během přednášek je věnována pozornost především marketingu podniků v surovinovém průmyslu, jejich okolí i jednotlivým nástrojům marketingového mixu. Na cvičeních studenti zúročí nabyté znalosti při tvorbě semestrálního projektu a při řešení případových studií nejčastěji z prostředí surovinového průmyslu.

Povinná literatura:

MATUŠKOVÁ, Simona. Průmyslový marketing v surovinovém průmyslu. E-learningová podpora, VŠB TUO. Ostrava, 2018. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Přeložil Jana LANGEROVÁ, přeložil Vladimír NOVÝ. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. B-to-B marketing: strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-94-0. ZIMMERMAN, Alan S. and Jim BLYTHE. Business to business marketing management: a global perspective. 2nd ed. London: Routledge, 2013. 498 p. ISBN 978-0-415-53703-2.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philip a Fernando TRÍAS DE BES MINGOT. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. Přeložil Hana MACHKOVÁ, přeložil Jiří ADAMÍK, přeložil Josef MALÝ. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0921-X. POSTLER, Milan. Média v reklamě : Televize, rozhlas, tisk. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 104 s. ISBN 80-245-0629-7. FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. xvii, 443 s. ISBN 80-251-1041-9. KOTLER, Philip a Waldemar A. PFÖRTSCH. B2B brand management. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-25360-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie, vývoj, vliv, význam marketingu. 2. Moderní pojetí marketingu. 3. Marketing v surovinovém průmyslu. 4. Specifika trhů v surovinovém průmyslu. 5. Klasifikace průmyslového zboží. 6. Systém marketingu. 7. Prvky marketingového mixu. 8. Produkt: stadia životnosti produktu, výrobkové analýzy. 9. Cena: proces stanovení ceny, faktory ovlivňující cenu průmyslových produktů. 10. Distribuce: způsoby distribuce zboží v surovinovém průmyslu. 11. Reklama a komunikace v průmyslovém podniku. 12. Legislativa v marketingu. 13. Předvídání v marketingu. 14. E- marketing.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je nepovinná, účast na cvičeních 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku