545-0153/01 – Theory of economics systems (TES)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are able to define, analyze and present the individual economic systems. Students are also able to link knowledge of monetary, fiscal and external trade policy and forecast the impact of their measures on the economic development of these industrial enterprises.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Studenti dokáží definovat, analyzovat a prezentovat jednotlivé ekonomické systémy. Dále studenti dokáží propojit poznatky z monetární, fiskální a vnější obchodní politiky a prognózovat dopad jejich opatření na ekonomický vývoj zmíněných průmyslových podniků.

Compulsory literature:

KELLY, M. [i]Owning Our Future: Emerging Ownership Revolution.[/i] San Francisco: Berrett - Koehler, 2012. BURR, D. E. a GOODWIN, M. Ekonomix. Praha: PASEKA, 2014. ISBN 9788074324925.

Recommended literature:

SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS W. D. [i]Ekonomie.[/i] Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Preparation of a paper on the chosen topic. Continuous preparation for hours of practice. Active participation in exercises.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Characteristics, structure and function of the economy. 2. Importance of the mining and processing industry for the national economy. 3. Analysis of the functioning of the market mechanism with regard to industrial enterprises. 4. Behavior of consumers and firms (especially industrial enterprises) in a market environment. 5. To balance the company and the market in different market situations. 6. Measuring the performance of the national economy. 7. Economic equilibrium, causes and manifestations of cyclical oscillations. 8. The economic function of the state, the role of the state in managing the economy in various economic systems. 9. Objectives and tools of the economic policy of the state. 10. Basic connections of the monetary policy of the state, meaning, instruments and its possible impact on the existence and operation of industrial enterprises. 11. Basic Context of State Fiscal Policy, Meaning, Instruments and Its Possible Impact on the Existence and Effect of Industrial Enterprises. 12. Measurement of inequalities in society, causes of redistribution, tools of state policy for redistribution and impact on industrial enterprises. 13. Structural policy, basic areas, tools, types and approaches, impact and impact on industrial enterprises. 14. The State's Role in Mining.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  17
        Examination Examination 70  34
Mandatory attendence parzicipation: 80% attendance

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner