545-0159/01 – Ekonomické nástroje pro znovuvyužití brownfields (ENVB)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Znalost základních pojmů a metod z oblasti investičního rozhodování a dalších ekonomických souvislostí ve vazbách na problematiku znovuvyužití brownfields. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Aplikace získaných dovedností v reálných podmínkách, schopnost prezentace svých názorů a argumentace v předmětné oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je objasnění problematiky investičního rozhodování v souvislosti s realizací projektů zaměřených na znovuvyužití brownfields. Studenti se seznámí s procesem přípravy a realizace těchto projektů, dále pak s tvorbou nejdůležitějších projektů v přípravné fázi a s metodami, které jsou v praxi využívány při hodnocení komerčních i veřejně prospěšných investičních projektů. Získané odborné teoretické poznatky jsou během studia předmětu aplikovány a ověřovány na reálných projektech.

Povinná literatura:

1. KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfield: Jak vznikají a co s nimi. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009 138 s. ISBN 978-80-7400-123. 2.RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Regenerace brownfieldu: studie proveditelnosti. 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2006. 47 s. ISBN 80-239-7245-6. 3. FOTR, Jiří., SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010.408 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 4. BOARDMAN, Anthony., GREENBERG, David., VINING, Aidan., WEIMER, David. Benefit-Cost Analysis FOURTH EDITION: FOURTH EDITION. 4th Edition. Cambridge: UNIVERSITY PRESS, 2017. ISBN 978-1-108-44828-4.

Doporučená literatura:

1.FOTR, Jiří., SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 2. SEDLÁČKOVÁ‚ Helena., BUCHTA‚ Karel. Strategická analýza 2. Přepracované a rozšířené vydání. 2. Vydáni. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1. 3. SYNEK, Miloslav., KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 5. Přepracované a doplněné vydání. 5. vydání. Praha: C. H. Beck 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. 4. IEC/ISO. Risk management - Risk assessment techniques IEC/ISO. 1st ed. Geneva: ISO,2009.ISBN 2-8318-1068-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomický význam znovuvyužití brownfields, vymezení základních pojmů. 2. Faktory ovlivňující znovuvyužití brownfields. bariéry rozvoje brownfields 3. Investiční rozhodování v oblasti znovuvyužití brownfields. 4. Zdroje financování investičních projektů pro znovuvyužití brownfields 5. Projekt – nástroj pro realizaci znovuvyužití brownfields, členění projektů, fáze života projektu. 6. Studie příležitostí – její postavení a struktura při přípravě projektů zaměřených na znovuvyužití brownfields. 7. Studie proveditelnosti projektů zaměřených na znovuvyužití brownfields, její význam, obsah a struktura. Metody analýz používané při tvorbě studie proveditelnosti(analýza PEST, SLEPT, Porterův model, SWOT) 8. Tvorba studie proveditelnosti znovuvyužití brownfields: Popis podstaty projektu a jeho etap, analýza trhu, management projektu a řízení lidských zdrojů, technické a technologické řešení projektu, zajištění dlouhodobého majetku a řízení pracovního kapitálu. Dopad projektu na životní prostřední. 9. Tvorba studie proveditelnosti znovuvyužití brownfields: Odhad nákladů na regeneraci brownfields, stanovení peněžních toků z investice v realizační i provozní etapě. Finanční plán projektu. 10. Tvorba studie proveditelnosti znovuvyužití brownfields: Finanční analýza - hodnocení finanční efektivity projektu. Metody hodnocení investic. Výběr vhodných kriteriálních ukazatelů pro projekty zaměřené na znovuvyužití brownfields. Stanovení diskontní sazby. Inflace v investičních projektech 11. Ekonomická analýza. Cost – benefit analýza projektů zaměřených na znovuvyužití brownfields – význam, princip, použití. Postup při zpracování 12. Riziko v investičních projektech, moderní přístupy k riziku. 13. Analýza rizika. Metody posuzování rizik v projektech zaměřených na znovuvyužití brownfields.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast, zápočet - prezentace, zkouška – písemná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Prezentace na zadané téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní