545-0171/01 – Reporting (REP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje základní znalosti a pochopení: - základních pojmů, nástrojů a činností využívaných v reportingu, - struktury finančních a vnitropodnikových ekonomických výkazů jako zdroje informací, - rozdílů i synergie mezi informacemi poskytovanými finančním a manažerským účetnictvím, - specifik v hodnocení ekonomické výkonnosti podniků v surovinovém průmyslu. Student umí: - vyhodnotit kvalitu a relevanci dat potřebných pro tvorbu reportů, - využít data získaná finanční analýzou pro tvorbu reportů. Student je schopen: - zpracovat report pro vybranou činnost průmyslového podniku, - srovnávat a interpretovat vypočtená (získaná) data v rámci mezipodnikového srovnání, - klasifikovat a identifikovat rizika v rámci analýzy ekonomického vývoje podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s příčinnými souvislostmi vzniku ekonomických informací o průmyslovém podniku a vymezením základních rozdílů v pojetí a obsahu informací účetního a manažerského účetnictví. Představuje reporty z hlediska jejich zpracování a následného využití jako základního nástroje ekonomického řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých činností. Seznamuje studenty s využitím PC softwaru ke zpracování reportů.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Josef ČERVENÝ, Andrea MALÁ a Jiří KRONYCH. Manažerské účetnictví a controlling v praktických aplikacích. Plzeň: NAVA, 2017. ISBN 978-80-7211-517-4. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Přeložil Jaroslav RUBÁŠ. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-918-0. ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. Finance. ISBN 978-80-247-2759-2. ŽÁROVÁ, Marcela, David PROCHÁZKA a Jana ROE. Financial reporting in the Czech Republic. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2208-1. WALTON, Peter a Walter AERTS. Global Financial Accouting and Reporting: Principles and Analysis. London: Thomson, 2006. ISBN 978-1-84480-265-4.

Doporučená literatura:

BARAN, Dušan a Stanislav VRBA. Finančno-ekonomická analýza a plánovanie I. 2. vydání. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2015. ISBN 978-80-7314-333-6. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-049-9. RAIN, Tomáš a Helena ČERMÁKOVÁ. Reporting. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2017. ISBN 978-80-213-2779-5. SYNEK, Miloslav, Heřman KOPKÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-154-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce a písemná zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenční výuky je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. 2. Postavení reportingu v informačním systému podniku. 2. Vnitropodnikové výkaznictví a reporting. 3. Reporting a jeho vazby na controlling. 4. Finanční, manažerské a nákladové účetnictví jako zdroj dat pro reporting v průmyslovém podniku. 5. Analýzy, zjišťování a interpretace odchylek 6. Uživatelé reportingu a druhy reportů. 7. Obecný model tvorby reportu průmyslového podniku, dashbordu. 8. Reporting v oblasti tržeb a nákladů. 9. Reporting v oblasti práce a mezd. 10. Reporting vnitropodnikových útvarů. 11. Reporting po linii výkonů. 12. Reporting a produkty softwarové podpory. 13. Vyhodnocení seminárních prací. Shrnutí. 14. Závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17 2
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je možní získat úspěšnou realizací zápočtového testu, který se skládá ze 30 otázek a je za něj možnost dostat maximálně 30 bodů, ale pro úspěšnou realizaci stačí jen 17 bodů. Zkouška je písemná (LMS) skládající se z 10 otázek po 7 bodech max. za otázku (LMS).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní