545-0188/01 – Oceňování ložisek nerostných surovin (OLNS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Petr WelserGarant verze předmětuDr. Ing. Petr Welser
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR200 Ing. Petr Bora, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
WEL01 Dr. Ing. Petr Welser
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen vysvětlit proces a metodiku oceňování ložisek nerostných surovin. Student bude schopen aplikovat metodiku oceňování na dané ložisko nerostných surovin. Student umí kvantifikovat diskontní míru ve vazbě na rizika. Student rozumí znaleckému posudku a je schopen interpretovat jeho závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na procesy oceňování ložisek nerostných surovin. Studenti se postupně seznámí s příslušnou legislativou a se základní strukturou procesu oceňování vyhrazených i nevyhrazených ložisek na území ČR. Studentům jsou objasněny relevantní metody oceňování včetně metod stanovení diskontní sazby. Nedílnou součástí výuky jsou také případové studie, ve kterých si student osvojí metodiku oceňování nemovitého a movitého majetku, jehož existence je infrastrukturální podmínkou pro realizaci otvírkových, těžebních i úpravnických procesů v těžebním podniku. Veškeré poznatky použité ve výuce respektují platnou báňskou legislativu, legislativu pro oceňování majetku a vychází tak z nejlepší současné praxe.

Povinná literatura:

KARPÍŠEK J. (2000): Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. - MS VŠE Praha, 66 s., 5 příloh. BRADÁČ, Albert. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016. ISBN 978-80-7204-930-1. Zákon č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) BORA, Petr, Michal Vaněk a Kateřina Špakovská. RISK PREMIUM AND COST OF CAPITAL: APPLICATION IN MINING INDUSTRY. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015, 76 s. ISBN 978-80-553-2261-2.

Doporučená literatura:

BRADÁČ, Albert, Vlasta SCHOLZOVÁ a Pavel KREJČÍŘ. Úřední oceňování majetku 2017: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) : související předpisy: tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých: oceňování věcí movitých: účinnost od 1. ledna 2017. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-950-9. MAKOVEC, J. Oceňování strojů a výrobních zařízení. 2. vyd. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomia, 2010. ISBN 978-80-245-1737-7 Zákon č. 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech VENTOLO, W. L., WILLIAMS, R. M. Fundamentals of Real Estate. Appraisal 13th Edition. Dearborn Trade Pub, 2018. ISBN: 978-1-4754-6380-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace výsledků seminární práce. Předmět zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Pro e-learning je využíván univerzitní elektronický výukový systém Moodle (lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na semestrálním projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy báňské a geologické legislativy 2. Úplný výrobní cyklus v hornictví a jeho provozní a investiční financování 3. Legislativní rámec oceňování majetku v ČR 4. Oceňování majetku v těžebním průmyslu, principy oceňování 5. Základní názvosloví při oceňování ložisek a těžebních podniků 6. Systémové pojetí oceňovaného ložiska a těžebního podniku 7. Mezinárodní oceňovací standardy IVSC 2000 8. Metodika oceňování ložiska a majetku těžebního podniku 9. Principy stanovení hodnoty těžebního podniku 10. Výnosové metody, výpočet volného peněžního toku - metoda FCFE 11. Přístupy ke stanovení diskontní míry a míry kapitalizace u nemovitého majetku 12. Analytické vztahy pro stanovení hodnoty zásob ložiska 13. Osnova znaleckého posudku o ocenění ložiska a hodnoty majetku báňského podniku 14. Případová studie ocenění báňského podniku - seznam výchozích podkladů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních (exkurzích). Vypracování semestrální práce na téma Stanovení ceny vybraného ložiska nerostné komodity. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin NS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.