545-0207/01 – Standards System (SN)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1
Combined Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit se se základními pojmy z oblasti technicko-hospodářských norem a normování spotřeby času.

Teaching methods

Summary

Studenti budou seznámeni se základními pojmy z oblasti technických norem,technicko-hospodářských norem (normy spotřeby surovin a materiálů,energie,kapacitní normy,normy jakosti,normy zásob atd.) a jejich významem v praxi. Zvláštní pozornost bude věnována oblasti normování živé práce a významu časových studií pracovních činností - snímky pracovního dne, snímky operace apod.

Compulsory literature:

ZELENKA A., Racionalizace výroby, Praha : ČVUT, 2004, 132 s. ISBN 80-01-02870-4. KRÁL M., Metody a techniky užité v ergonomii, Praha : VÚBP, 2002, 154 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner