545-0238/01 – Management in Economic Practice (MvHPr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student is able to analyse managerial process of enterprise and to characterize its parts. Student obtains teamwork and communication skills too. Student integrated knowledge and skills with respect to making strategy of enterprise.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject introduces one of the important activities – management. The lectures explain management functions (planning, organizing, leadership, controlling, analyzing, decision-making process, communications) and apply the functions in enterprises. The subject efforts to give practical experience (teamwork, presentation, etiquette). Attention is also paid to issues of innovation and project management.

Compulsory literature:

1] CERTO, Samuel, C. Modern Management. 9. vyd. New Jersy, USA: Prentice Hall, 2003. 595 p. ISBN 0-13-067089-8. [2] KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Essentials of management. Fifth edition. McGraw-Hill, 1990. 529 p. ISBN 0-07-100776. [3] DRUCKER, Peter F. The essential Drucker. In One Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management. New York : Harper Collins Publishers Inc., 2001. 368 p. ISBN: 006093574X.

Recommended literature:

1] BAJČAN, Roman. Technicky public realations aneb Jak pracovat s médii. 1. vydání. Praha : Management Press, 2003. 147 s. ISBN 80-7261-096-1. [2] DRUCKER, Peter F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. 300 s., ISBN 80-7261-066-X. [3] ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2003. 120 s. ISBN [4] TICHY, Noel M.; SHERMAN, Stratford. Vezměte svůj osud do vlastních rukou, než to za vás udělají jiní. Praha : PRAGMA, 2002. 383 s. ISBN 80-7205-779-0. [5] ZADRAŽILOVÁ, Dana; KHELEROVÁ Vladimíra. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994. 304 s. ISBN 80-85623-72-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definování základních pojmů managementu, charakteristika manažerské práce, manažerské vlastnosti, dovednosti. 2. Firemní etika a firemní kultura. 3. Systémový přístup k managementu 4. Pracovní porada a zásady jejího vedení 5. Stručný historický vývoj managementu. Charakteristika a představitelé jednotlivých manažerských směrů. 6. Manažerská funkce plánování: definice, charakteristika jednotlivých typů plánů, postup plánování. Management podle cílů (MBO). 7. Strategické plánování a řízení. Definice pojmů firemní vize a poslání firmy, proces strategického plánování, vybrané druhy strategických analýz (SWOT analýza, Porterův model, analýza PEST), základní typy strategií a strategické alternativy. 8. Manařerská funkce rozhodování: definice, riziko, časový rozklad rozhodovacího procesu, rozhodování ve skupině, rozhodovací metody. 9. Manažerská funkce organizování: definice, postup organizování, základní typy organizačních struktur – výhody x nevýhody, centralizace a decentralizace řízení, rozpětí řízení, koordinace, organizačně právní formy podniku. 10. Manažerská funkce personalistika: definice, základní činnosti personálních útvarů (např. výběr, hodnocení odměňování pracovníků). 11. Manažerská funkce vedení: definice, základní vlivy na výkon pracovníka, motivace a motivační teorie, motivační faktory, význam pracovních skupin a faktory ovlivňujících jejich výkonost a efektivitu, vývojové fázé týmu. 12. Manažerská funkce kontrola:definice, klasifikace kontrolních procesů, doporučení k provádění kontrolní činnosti, tendence rozvoje kontrolní činnosti. 13. Komunikační a prezentační dovednosti manažera.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 23  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 32  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.