545-0244/01 – Analysis of Economic Operations (AHOOP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ability of economic events analysis.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

The role of analysis in the management (control) process, basic terms and analysis methods. Analysis of enterprise financial state, analysis of work consumption, costs analysis, yields analysis, economic result analysis, effectivity analysis.

Compulsory literature:

DVOŘÁČEK, Jaroslav. Analysis of economic operations. Ostrava : VSB -TUO, 2009. HELFERT, Erich. A. Techniques of financial analysis: a guide to value creation. 10th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, c2000. Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance, and real estate. ISBN 0-07-229988-6. PARMAR, Vinita. Analysis of financial statements: understanding of financial analysis, open interest analysis, ratio analysis and equity analysis. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, [2014]. ISBN 978-3-8465-8233-6. BULLOCK, Richard L. a Scott MERNITZ, ed. Mineral property evaluation: handbook for feasibility studies and due diligence. Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, [2018]. ISBN 978-0-87335-445-5.

Recommended literature:

BERNSTEIN, Leopold A. Financial statement analysis: theory, application, and interpretation. 5th ed. Burr Ridge: Irwin, c1993. Irwin series in undergraduate accounting. ISBN 0-256-10223-6. PETERSON DRAKE, Pamela a Frank J. FABOZZI. Analysis of financial statements. 3rd ed. Hoboken: Wiley, c2012. Frank J. Fabozzi series. ISBN 978-1-118-29998-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úloha rozborové činnosti v řídícím a rozhodovacím procesu. 2. Základní pojmy rozborové činnosti. 2.1. Pojem rozboru. 2.2. Metody rozboru - základní typy analýzy, srovnávání,metody podílové analýzy. 2.3. Kvantifikace vztahu mezi syntetickým a analytickými ukazateli - součtové, součinové a kombinované vztahy mezi analytickými ukazateli. 3. Rozbor finančního stavu podniku. 3.1. Základní přístupy. 3.2. Rozbor vycházející z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 3.2.1. Finanční stabilita podniku. 3.2.2. Likvidita a platební schopnost podniku. 3.2.3. Rentabilita podniku. 3.2.4. Ukazatelé výsledku. 3.3. Du Pontův pyramidální rozklad. 3.4. Návaznost analýz na rozbor základních účetních výkazů. 4. Rozbor hmotného investičního majetku podniku. 4.1. Rozbor množství, struktury a využití hmotného investičního majetku. 4.2. Rozbor reprodukce hmotného investičního majetku. 5. Rozbor oběžného majetku podniku. 5.1. Rozbor struktury a vázanosti oběžného majetku. 5.2. Rozbor výrobních zásob. 6. Rozbor spotřeby práce. 6.1. Rozbor počtu a využití pracovních sil. 6.2. Rozbor produktivity práce. 6.3. Rozbor mezd. 7. Rozbor nákladů jako vstupu ekonomického systému podniku. 7.1. Rozbor nákladů z hlediska druhového a kalkulačního třídění. 7.2. Nákladové modely. 8. Rozbor výnosů. 8.1. Rozbor výroby - rozbor objemu, sortimentu a rovnoměrnosti výroby. 9. Rozbor hospodářského výsledku jako výstupu ekonomického systému podniku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 18  0
                Written exam Written test 12  0
                Other task type Other task type 3  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 34  0
                Oral Oral examination 33  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner