545-0257/02 – Principles of Entrepreneurial Activity (ZPODC)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identification of basic definitions and entrepreneurship system in market economy

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

The course builds on the theoretical knowledge of microeconomics and its aim is complex and interrelated activities related to clarifying business as a means of meeting human needs. Enterprise economic system, business cycle as the capital. Fixed assets company swing business asset. Labor force and labor productivity. Costs as the rate of entry into the economic system of the company. Sales and profits as a measure of economic output of the company. The effectiveness of the company

Compulsory literature:

Šnapka, P. - Dvořáček, J: Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB – TU, Ostrava 1992 Buchtová, J., Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. Skripta VŠB – TU, Ostrava 1997 Synek, M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku. VŠE Praha 1997. Vlach , O., Nytra, E.: Základy ekonomiky. VŠB Ostrava 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní úlohy podnikatelské činnosti – podstata a smysl podnikání, oblasti podnikání, legislativa podnikání, podnikatelské riziko, význam marketingu. 2. Podnik jako institucionalizované podnikání- cíle a funkce podniku, členění podniku, právní formy podniku, založení podniku. 3. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu. 4. Hmotný investiční majetek – význam, způsoby třídění, způsoby nabytí a vyřazení, oceňování, odepisování, opotřebení, péče o hmotný investiční majetek, využití. 5. Nehmotný investiční majetek 6. Finanční investice. 7. Oběžný majetek - význam, charakteristika, oceňování. 8. Majetková a kapitálová struktura podniku, náklady kapitálu, optimální kapitálová struktura podniku. 9. Hlavní podnikové činnosti : Organizační činnost podniku Personální činnost podniku Zásobovací činnost – význam zásob, hospodaření se zásobami, teorie zásob. Výrobní činnost podniku – struktura a ukazatelé výroby, výrobní proces, produktivita práce, pracnost, racionalizační činnost podniku, inovace. Odbytová činnost podniku. Finanční činnost a finanční řízení podniku. riziko. Investiční činnost podniku - investiční strategie, plánování a financování investic, metody hodnocení investic, finanční matematika. 10. Základní účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát 11. Výkaz cash flow – podstata, význam a metody výpočtu 12. Náklady – význam, charakteristika, způsoby třídění, optimalizace nákladů 13. Kalkulace – význam, časové hledisko kalkulace, základní kalkulační techniky. 14. Výnosy 15. Hospodářský výsledek 16. Finanční analýza – význam, základní ukazatelé finanční analýzy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.