545-0275/01 – Creation and Application of Standards System (TUSN)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit se se základními pojmy z oblasti technicko-hospodářských norem a normování spotřeby času.

Teaching methods

Summary

1. Základní pojmy z oblasti technických norem 2. Základní pojmy z oblasti technicko-hospodářských norem, význam THN pro podnik. Normy spotřeby surovin a materiálů,energie,kapacitní normy,normy jakosti,normy zásob atd. 3. Základní pojmy z oblasti normování práce, význam pracovních norem pro podnik Časové studie pracovních činností - snímky pracovního dne, snímky operace apod.

Compulsory literature:

ZELENKA A., Racionalizace výroby, Praha : ČVUT, 2004, 132 s. ISBN 80-01-02870-4. KRÁL M., Metody a techniky užité v ergonomii, Praha : VÚBP, 2002, 154 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technické normy-definice,význam,obecné rozdělení 2. Právní úprava technické normalizace,tvorba,vydávání a platnost ČSN,rozdělení 3. Formální úprava a vyhledávání ČSN 4. Evropské normy a český trh 5. Technicko-hospodářské normy-definice,význam,obecné rozdělení 6. Charakteristiky výrobních procesů-jejich rozlišení dle různých hledisek 7. Normy spotřeby surovin a materiálů 8. Normy spotřeby energie a paliva 9. Normy využití výrobních zařízení (kapacitní normy) 10.Normy jakosti 11.Normy zásob 12.Normování práce-význam, pracovní normy a jejich členění 13.Výkonové normy-norma času,norma množství a jejich vzájemný vztah 14.Rozbor pracovní náplně operací a jeho zásady 15.Druhy spotřeby času pracovníka při rozborech pracovních operací 16.Druhy spotřeby času pracovníka při rozborech pracovního dne 17.Druhy spotřeby času výrobního zařízení 18.Měření spotřeby času -pracovní snímky,postup při snímkování,vlastní měření 19.Hodnověrnost měření spotřeby času 20.Volba přípustné výběrové chyby průměru a stanovení nutného počtu snímků 21.Vyhodnocení snímků pro účely rozboru organizace práce 22.Vyhodnocení snímků pro normativní účely 23.Přehled normativů používaných k výpočtu normy času 24.Postupy tvorby prvotních normativů času práce 25.Stanovení normativů času na oddech, přirozené potřeby a jídelní přestávku 26.Stanovení a způsoby vytváření odvozených normativů času 27.Rozborové metody stanovení normy času 28.Sumární metody stanovení normy času

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner