545-0276/02 – Forecasting and the Enterprise Strategy (PaSP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding and aplication of basic forecasting methods

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Forecasting and decision-making process. Basic terms of forecasting activity, forecasts classification. Forecasting methods: methods of analogy, methods based on experts' information, extrapolation methods, methods based on system approach. Application of forecasting methods in enterprise practice. Forecasting in the sphere of raw materials resources. Forecasting as the basis of strategic decisions.

Compulsory literature:

Makridakis, S. et al.: Forecasting : Methods and applications. Second Edition. John Wiley & Sons, 1983. Dvořáček,J.: Forecasting. Ostrava : VŠB-TUO, 2007.43 pp.

Recommended literature:

Makridakis, S. et al.: Forecasting : Methods and applications. Second Edition. John Wiley & Sons, 1983. Dvořáček,J.: Forecasting. Ostrava : VŠB-TUO, 2007.43 pp.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod - předvídání a rozhodovací proces. 2. Úloha předvídání - úroveň vládních orgánů, úroveň firmy. 3. Základní pojmy prognostické činnosti - pojem prognózy, časový horizont prognózy, verifikace prognózy, pravděpodobnost prognózy, vývoj prognostické činnosti. 4. Třídění prognóz - třídění podle postupu prognózování, podle délky časového období, podle předmětu prognózy. 5. Prognostické metody - možné způsoby klasifikace. 5.1. Metody založené na analogii - analogie biologického růstu, analogie historická. 5.2. Metody založené na informacích expertů - dotazník, metoda delfská, brainstorming. 5.3. Metody založené na extrapolaci - grafická a numerická extrapolace. 5.4. Metody založené na systémovém přístupu - metoda morfologická, metoda křížových interakcí. 6. Aplikace extrapolačních metod v podnikové praxi. 6.1. Diferenční odhady trendové čáry. 6.2. Přímé odhady trendové čáry. 7. Prognózy v oblasti surovinových zdrojů. 8. Prognóza jako východisko strategických rozhodnutí - pojem strategie, základní typy podnikových strategií, prognózy a strategické rozhodnutí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 34  0
                Oral Oral examination 33  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner