545-0278/01 – Organizace a řízení exploatace surovin (ORE)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Organizace a řízení exploatace surovin a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s problematikou organizování a řízení výrobních procesů se zřetelem na těžební podnik. První část předmětu se zaměřuje na teoretická východiska organizování a ve druhé části jsou potom organizovány jednotlivé technologické procesy a operace exploatace nerostných surovin.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004, ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Hudeček,V.: Organizace exploatace surovin, Sylaby učebních textů na CD, Ostrava, 2004 TOMEK, Gustav, Vávrová, Věra. Řízení výroby. Druhé rozšířené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2000. 408 s. ISBN 80-7169-955-1

Doporučená literatura:

Krajník,O.: Příspěvek k řešení organizace práce hornických výrobních procesů z hlediska jejich efektivnosti, nepublikovaná habilitační práce,1997 DĚDINA, Jiří. Podnikové organizační struktury : teorie a praxe, 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1996, 117 s., 80-7187-029-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organizování jako sekvenční manažerská funkce 2. Organizační a řídicí normy 3. Klasifikace organizačních struktur z hlediska hlavních charakteristik 4. Klasifikace organizačních struktur z hlediska pomocných charakteristik 5. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby 6. Struktura výrobního podniku a členění úplného výrobního cyklu 7. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení 8. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby 9. Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti 10. Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při řadové metodě 11. Cyklus při ražení dlouhých důlních děl 12. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl 13. Organizace pracovního postupu při hloubení jam 14. Organizace důlní dopravy 15. Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé dopravy, nerovnoměrnost dopravy 16. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu, organizace dopravy závěsnými drážkami 17. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí 18. Organizace práce při dobývání kombajny při jednosměrném dobývání 19. Organizace práce při dobývání kombajny obousměrnými 20. Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání 21. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách 22. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru 23. Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud 24. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí 25. Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí 26. Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí 27. Organizace práce v kamenolomech 28. Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů 29. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech 30. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.