545-0278/02 – Organization and Management of Raw Materials Mining (ORE)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Organization and management of raw materials mining and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work

Summary

Subject introduce into problems with organization and manage processes of production with respect to mining enterprise. First part of subject is focused on theoretical basics of organization and in second part are organized technological proseses and operation of exploation of raw materials.

Compulsory literature:

DAFT, Richard L.; MURPHY, Jonathan, WILLMOTT, Hugh. Organization theory and design.10th US ed. Andover (USA) : South-Western Cengage Learning, 2010. 699 s. ISBN 978-1-84480-990-5.

Recommended literature:

BALIGH, Helmy H. Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription. 1st edditon. New York : Springer Science+Business Media, Inc, 2006. 483 p. ISBN 978-0387-25847-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Organizování jako sekvenční manažerská funkce 2. Organizační a řídicí normy 3. Klasifikace organizačních struktur z hlediska hlavních charakteristik 4. Klasifikace organizačních struktur z hlediska pomocných charakteristik 5. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby 6. Struktura výrobního podniku a členění úplného výrobního cyklu 7. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení 8. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby 9. Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti 10. Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při řadové metodě 11. Cyklus při ražení dlouhých důlních děl 12. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl 13. Organizace pracovního postupu při hloubení jam 14. Organizace důlní dopravy 15. Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé dopravy, nerovnoměrnost dopravy 16. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu, organizace dopravy závěsnými drážkami 17. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí 18. Organizace práce při dobývání kombajny při jednosměrném dobývání 19. Organizace práce při dobývání kombajny obousměrnými 20. Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání 21. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách 22. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru 23. Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud 24. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí 25. Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí 26. Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí 27. Organizace práce v kamenolomech 28. Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů 29. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech 30. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.