545-0279/05 – Financial Systems (FS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Jana Magnusková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Magnusková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain theoretical knowledge of public finance, taxes system function and subsequent application in economic solutions.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The content of this course is to acquaint students with areas of public finance - the public sector, budgetary system, state budget, local budgets, etc. It will also clarify the area of social security, health insurance and tax policy, including the different types of taxes in the CR.

Compulsory literature:

PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha : ASPI, 2008. 3. vyd. 712 s. ISBN 978-807357-351-5. LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno : CERM, 2007. 151 s. ISBN 80-7204-495-8. Daňové zákony

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy - tržní a vládní selhání, veřejné statky, veřejný sektor, veřejná správa 2. Význam a funkce veřejných financí, veřejné rozpočty. 3. Fiskální federalizmus – centralizovaný, decentralizovaný a kombinovaný model. 4. Rozpočtová soustava v České republice. Rozpočet Evropské unie. 5. Státní rozpočet – význam a funkce, rozpočtový proces, příjmy a výdaje státního rozpočtu. 6. Rozpočtový deficit, jeho příčiny a důsledky, vznik veřejného dluhu. Možnosti financování deficitu. 7. Místní (územní) rozpočty – rozpočty obcí a rozpočty krajů. 8. Systém sociálního zabezpečení – sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče a sociální služby. 9. Systém zdravotního pojištění. 10.Daňová politika státu – základní pojmy, daňové principy, druhy daní. 11.Daň z přidané hodnoty. 12.Daně spotřební. 13.Daně ekologické. 14.Daň z příjmů fyzických osob a právnických osob. 15.Daň silniční. 16.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. 17.Daň z nemovitosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.