545-0289/01 – Economics ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorIng. Otokar Krajník, CSc.Subject version guarantorIng. Otokar Krajník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA10 Ing. Otokar Krajník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+0
Part-time Graded credit 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice ekonomiky. 2. Charakteristika tržní ekonomiky. 3. Charakteristika ekonomického systému společnosti. 4. Charakteristika ekonomického systému podnikatelské subjektu 5. Podnik jako součást národního hospodářství. 6. Podnik jako systém a organizačně-právní formy podnikání. 7. Řízení podnikových činností. 8. Podnikání jako investiční činnost. 9. Časová hodnota peněz, nominální a reálná hodnota. 10. Současná hodnota, čistá současná hodnota. 11. Investiční strategie: výnos, riziko, likvidita. 12. Metody hodnocení investic. 13. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu. 14. Struktura majetku podniku a zdrojů jeho krytí. 15. Základy účetnictví . 16. Základní účetní výkazy rozvaha a výsledovka. 17. Peněžní tok (Cach flow). 18. Hmotný investiční majetek, význam. 19. Oceňování investiční majetku. 20. Klasifikace hmotného investičního majetku. 21. Opotřebení, odpisovaní a využití hmotného investičního majetku. 22. Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory. 23. Zásoby – význam, normování. 24. Hospodaření se zásobami – optimalizace zásob. 25. Pracovní síly a produktivita práce. 26. Náklady podniku – význam, možné způsoby třídění. 27. Kalkulační třídění nákladů. 28. Optimalizace nákladů. 29. Výnosy podniku. 30. Hospodářský výsledek podniku. 31. Rentabilita – význam, ukazatele. 32. Základní úlohy podnikatelské činnosti. 33. Založení podniku a související činnosti. 34. Daně a pojištění. 35. Základní pojmy marketingu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner