545-0297/01 – Economy of Tourism (ET)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Simona Matušková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy (mikroekonomie, tržní ekonomika) a s problematikou cestovního ruchu.

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to make students acquainted with basic economic terms (microeconomy, market economics), then with a broad issue of a tourism (travel market, its demand and offer, subjects and products in a tourism, its marketing and management, new travel trends in the Czech Republic).

Compulsory literature:

Hesková, M. a kolektiv: Cestovní ruch, Fortuna, Praha 2006 Kauerová, L.: Vybraná problematika z mezinárodního marketingu, VŠB-TUO, EkF, Ostrava 2003 Kotler, P.: Marketing Managementu, Victoria Publishing, Praha 1992 Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Svoboda, Praha 1991 Orieška, J.: Technika služeb cestovního ruchu, IDEA SERVIS, Praha 1996 Synek, M.: Manažerská ekonomika. Grada, Praha 1996 Obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o dani z příjmu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomie a mikroekonomické pojmy. 2. Tržní ekonomika, typy trhů. 3. Trh CR. 4. Typologie účastníků CR. 5. Produkt, prodej, reklama v CR. 6. Nabídka a poptávka na trhu CR. 7. Podnikání a podnik. subjekty v CR. 8. Produkt CR. 9. Ekonomické aspekty v CR. 10. Marketing v CR. 11. Management v CR. 12. Současný vývoj a trendy v CR. 13. CR v České republice. 14. Světový CR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 5  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
                Other task type Other task type 8  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 17  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.