545-0304/07 – Raw Materials Business (ObchS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student is able to identify speciality of raw-material business, appreciate advantages and disadvantages of trade practices, current legislation. Student is able to evaluate raw material importance for needs of Czech Republic

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The raw materials are important for State economy. The subject introduces raw material policy of the Czech Republic, instrument control raw material management, especially economics. The subject is based on valid legislature and documents of the Czech Republic. The subject also deals in internationally business. There are explained internationally accepted commercial terms, INCOTERMS. There are described trends of World prices, international marketing, financing entrepreneurial design and damping mining in the Czech Republic, privatization of mining industry.

Compulsory literature:

Czech geological survey Geofond: Mineral commodity summaries of the Czech republic, Statistical data to 2010, http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surroc_2011_en.pdf Statistical Review of World Energy 2012, www.bp.com/statisticalreview

Recommended literature:

Mining Journal, Glueckauf, etc professional journals, available in the reading room VSB-TU Ostrava

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Surovinová politika státu: vymezení pojmů, zásady, úloha státu, obecné cíle surovinové politiky. 2. Význam nerostných surovin: využívání nástrojů surovinové politiky, využívání druhotných surovin. 3. Domácí surovinová základna, její životnost. 4. Ceny nerostných surovin a charakteristika jejich vlivu: vývoj cen nerostných surovin. 5. Charakteristika mezinárodního obchodu: provádění mezinárodního obchodu, mez. měnová problematika. 6. Vnější měnová a obchodní politika: systémy měnových kursů, devizové předpisy, clo, vývozní a dovozní licence. 7. Finanční řízení obchodního podniku v mezinárodním obchodě: kalkulace úplných nákladů obchodního podniku. 8. Mezinárodní marketing: pojmy, produkt, cena, distribuce, propagace. 9. Kupní smlouva v mezinárodním obchodě: základní povinnosti účastníků obchodu, INCOTERMS, nejpoužívanější doložky. 10. Podnikatelský záměr v těžebním průmyslu: ekonomika a financování, specifika podnikání v těžebním průmyslu, hodnocení investičních záměrů. 11. Rizika spojená s těžební činností a obchodem surovinami. 12. Útlum a privatizace báňského průmyslu. 13. Oceňování ložisek nerostných surovin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner