545-0306/02 – Book-keeping (Ucto)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Jaromír LazarSubject version guarantorIng. Hana Růčková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC55 Ing. Hana Růčková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with management accounting from the start of business until preparation of tax returns and the subsequent calculation of the tax business. Furthermore, the possibility of simplified accounting and full.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to acquaint students with management accounting from the start of business until preparation of tax returns and the subsequent calculation of the tax business. Furthermore, the possibility of simplified accounting and full. Students will address the financial transactions, including the interrelationship of various accounting classes. At the end of teaching students to learn financial statement.

Compulsory literature:

RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. aktualizované vyd. Anag, 2006. AUDIT, Horawth Notia. Podvojné účetnictví 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 232 s. 80-247-0878-7. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3. DOLEŽELOVÁ, Marcela. Daňová evidence 2006. Computer Press : Brno, 2006. 110 s. 80-251-0912-7. Zákon o účetnictví

Recommended literature:

Předmět se zaměřuje na způsob zachycení jednotlivých typů obchodních operací, způsob jejich transformace do podoby účetních výkazů a způsob tvorby vnitřních ekonomických informací (ve vztahu k výkonům nebo útvarům) jen okrajově. Jde zejména o pochopení účetního systému jako celku, který je součástí podnikového informačního systému.Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Dále je cílem předmětu seznámit studenty s možnostmi vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti budou řešit účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. V závěru výuky se studenti seznámí se sestavením účetní závěrky.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Základní pojmy účetnictví : zákon o účetnictví, účetní jednotky, účetní doklady, majetek podniku 2) Daňová evidence (DE): osoby, které vedou DE, charakteristika DE, deník příjmů a výdajů, peněžní deník, zapisování příjmů a výdajů, průběžné položky, evidence majetku a závazků, kniha pohledávek a závazků 3) Podvojné účetnictví: účtová osnova, souvztažnost a podvojnost, obratová předvaha 4) Účtování o dlouhodobém majetku: pořizování, odpisování, vyřazování 5) Účtování o zásobách: základní způsoby 6) Finanční účty: hotovosti a ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobý finanční majetek 7) Zúčtovací vztahy: mzdy, daně 8) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 9) Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.