545-0307/03 – Management (MNG)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students study to making prefeasibility study and to evaulating investment projects. Students study to manage meetings and to lead effective discuss too.

Teaching methods

Seminars
Tutorials
Project work

Summary

The course develops essential knowledge and skills of the management. Interpretation focuses on strategic management, project management and the management of the economy. The focus of the course lies in solving the project, in which students learn teamwork and communication skills.

Compulsory literature:

KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Essentials of management. Fifth edition. McGraw-Hill, 1990. 529 p. ISBN 0-07-100776. DRUCKER, Peter F. The essential Drucker. In One Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management. New York : Harper Collins Publishers Inc., 2001. 368 p. ISBN: 006093574X.

Recommended literature:

[1] CERTO, Samuel, C. Modern Management. 9. vyd. New Jersy, USA: Prentice Hall, 2003. 595 p. ISBN 0-13-067089-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
545-0370 UDM Introduction to Management Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definování základních pojmů managementu, charakteristika manažerské práce, manažerské vlastnosti, dovednosti. Vymezení pojmů - firemní etika a firemní kultura. Systémový přístup k managemetnu 2. Stručný historický vývoj managementu. Charakteristika a představitelé jednotlivých manažerských směrů. 3. Manažeská funkce plánování: definice, charakteristika jednotlivých typů plánů, postup plánování. Management podle cílů (MBO). 4. Strategické plánování a řízení. Definice pojmů firemní vize a poslání firmy, proces strategického plánování, vybrané druhy strategických analýz (SWOT analýza, Porterův model, analýza PEST), základní typy strategií a strategické alternativy. 5. Manařeská funkce rozhodování: definice, riziko, časový rozklad rozhodovacího procesu, rozhodování ve skupině, rozhodovací metody. 6. Manažeská funkce organizování: definice, postup organizování, základní typy organizačních struktur – výhody x nevýhody, centralizace a decentralizace řízení, rozpětí řízení, koordinace, organizačně právní formy podniku. 7. Manažeská funkce personalistika: definice, základní činnosti personálních útvarů (např. výběr, hodnocení odměňování pracovníků). 8. Manažeská funkce vedení: definice, základní vlivy na výkon pracovníka, motivace a motivační teorie, motivační faktory, význam pracovních skupin a faktory ovlivňujících jejich výkonost a efektivitu, vývojové fázé týmu. 9. Manažeská funkce kontrola:definice, klasifikace kontrolních procesů, doporučení k provádění kontrolní činnosti, tendence rozvoje kontrolní činnosti.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.