545-0329/01 – Entrepreneurial Activity (PODČ)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits7
Subject guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC55 Ing. Hana Růčková
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student pochopí ekonomický systém podniku, právní formy podnikání. Pochopí finanční činnost podniku, daně, hospodářský výsledek a efektivnost podniku.

Teaching methods

Summary

Ekonomický systém společnosti, charakteristika tržní ekonomiky, podnikání, jeho právní formy. Podnik, jeho podstata a životní fáze, hlavní činnosti podniku, finanční činnost podniku. Daně, hospodářský výsledek a efektivnost podniku. Informační systémy podniku a marketingové řízení podniku.

Compulsory literature:

SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Východiska ekonomického myšlení a jednání podnikatele 1.1. Základní ekonomické pojmy 1.2. Ekonomický systém společnosti 1.2.1 Subjekty ekonomického systému 1.2.2 Trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému 1.3. Finanční investice a finanční majetek 1.3.1 Cenné papíry 1.3.2 Peníze 1.4. Finanční trhy 2. Charakteristika tržní ekonomiky 2.1. Základní systémové vazby 2.2. Poptávka a nabídka, tržní mechanismus 2.3. Dokonalá a nedokonalá konkurence 2.4. Chování spotřebitele 2.5. Chování podniku (firmy) 2.6. Tvorba ceny tržní rovnováhy 3. Podnikání 3.1. Podnikatel, podnikatelství, podnikatelská činnost – vymezení pojmů 3.2. Účel a oblasti podnikání 3.3. Legislativa v oblasti podnikání 3.4. Právní formy podnikání 3.4.1 Veřejná obchodní společnost 3.4.2 Komanditní společnost 3.4.3 Společnost s ručením omezeným 3.4.4 Akciová společnost 3.4.5 Družstvo - založení, členský vklad, členská práva a povinnosti 3.4.6 Živnostenské podnikání 3.4.7 Státní podnik 3.4.8 Tiché společenství 3.4.9 Sdružování podniků 4. Podnik, jeho podstata a životní fáze 4.1. Založení podniku, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet 4.2. Osobnost podnikatele, personál podniku 4.3. Fixní a oběžný kapitál podniku 4.4. Podnikatelský projekt a podnikatelský plán 4.5. Rozvoj, stagnace a zánik podniku 5. Hlavní oblasti činnosti soukromého podniku 5.1. Výrobní činnost podniku, podnikatelské řízení výroby 5.2. Organizační činnost podniku 5.3. Finanční činnost podniku 5.3.1 Zdroje financování a řízení podnikových financí 5.3.2 Finanční matematika 5.3.3 Finanční rozhodování 5.3.4 Platební styk, půjčky a úvěry 5.3.5 Cash – flow 5.3.6 Finanční analýza 5.4. Zásobovací činnost podniku 5.5. Investiční činnost podniku 5.6. Odbytová činnost podniku 5.7. Personální činnost podniku 6. Daně 6.1. Úloha daní v ekonomice 6.2. Daňová soustava 7. Hospodářský výsledek a efektivnost soukromého podniku 7.1. Vymezení hospodářského výsledku 7.2. Náklady podniku 7.2.1 Kalkulace nákladů 7.3. Výnosy podniku 7.4. Zisk a jeho úloha v podniku 7.5. Vymezení efektivnosti soukromého podniku 7.5.1 Faktory ovlivňující efektivnost soukromého podniku 7.5.2 Ukazatelé hodnotící efektivnost soukromého podniku 8. Informační systémy podniku a jejich význam pro podnikatelskou činnost 8.1. Základní pojmy z účetnictví 8.2. Účetní výkazy 8.3. Statistika a statistické výkaznictví 8.4. Využívání informačního systému podniku 9. Marketingové řízení soukromého podniku 9.1. Podstata marketingu 9.2. Marketingový mix 9.2.1. Výrobek 9.2.2. Cena 9.2.3. Distribuce 9.2.4. Propagace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner