545-0333/02 – Entrepreneurship (Podnik)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Entrepreneurship from company foundation to its termination, legal forms of entrepreneurship, legislation knowledge and founding budget formation. EU funds utilization..

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Project work

Summary

The course makes students acquainted with entrepreneurship-related problems. It deals with entrepreneurial activities of individuals as well as companies. It makes students familiar with basic economic terms and concepts. Moreover, it concerns entrepreneurship legislation and is orientated towards problems of company budget and costing.

Compulsory literature:

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. Ekonomie (Economy), vydání 2. Praha: Svoboda –Libertas, 1995 1011 s. 80-205-0494-X

Recommended literature:

CERTO, Samuel, C. Modern Management. 9. vyd. New Jersy, USA: Prentice Hall, 2003. 595 s. 0-13-067089-8 v

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení pojmů podnikání a podnik 2. Proč existují podniky? 3. Podnik jako součást národního hospodářství 4. Organizačně-právní formy podnikání 5. Podnik jako systém 6. Řízení podnikových činností a základní pojmy marketingu 7. Časová hodnota peněz, nominální a reálná hodnota 8. Současná hodnota, čistá současná hodnota 9. Investiční strategie: výnos, riziko, likvidita 10. Metody hodnocení investic 11. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu 12. Struktura majetku podniku a zdrojů jeho krytí 13. Základy účetnictví 14. Základní účetní výkazy rozvaha a výsledovka 15. Peněžní tok (Cach flow) 16. Hmotný investiční majetek, význam 17. Oceňování investiční majetku 18. Klasifikace hmotného investičního majetku 19. Opotřebení, odpisovaní a využití hmotného investičního majetku 20. Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory 21. Zásoby – význam, normování, optimalizace zásob 22. Pracovní síly a produktivita práce 23. Náklady podniku – význam, možné způsoby třídění 24. Kalkulační třídění nákladů 25. Optimalizace nákladů 26. Výnosy podniku 27. Hospodářský výsledek podniku a rentabilita jeho činnosti 28. Základní úlohy podnikatelské činnosti 29. Založení podniku a související činnosti 30. Daně a pojištění

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.