545-0339/07 – Economics of Enterprise (EkPod)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student shows knowledge: of fundamental terms of business economics, of relationship between asset and capital structure, of relationships among the revenues, costs and the economic result of the company, of main activities of the enterprise and their management. Student can: use basic concepts of enterprise economy, build a balance sheet, solve basic tasks for each business activity. Student is able to: work with the basic accounting statements, assess the financial situation of the company by using financial ratios, apply the theoretical knowledge in solving problems of practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Subject students learn the basics of business management. It deals with the definition of the company, its objectives and functions, life stages, main activities and their management and explains the basic concepts (business assets, labor force and labor productivity, costs, revenues and profit enterprise, enterprise effectiveness criteria).

Compulsory literature:

WILKINSON, Nick. Managerial economics: a problem-solving approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-52625-6. SAMUELSON, Paul, A.; NORDHAUS, William, D. Economics. 18th ed. Mc Graw Hill Higher Education, 2005. 776 pp. ISBN 0-07-287205-5. SALVATORE, Dominick. Managerial economics: principles and worldwide applications. International 8th ed. New York: Oxford University Press, c2015. ISBN 978-0-19-939715-0. JANOVSKÁ, Kamila a Šárka VILAMOVÁ. Managerial economics [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3725-3.

Recommended literature:

SAMUELSON, William F. a Stephen Gary MARKS. Managerial economics. 7th ed. Hoboken: Wiley, c2012. ISBN 978-1-118-04158-1. DVOŘÁČEK, Jaroslav. Economics of industrial enterprise. VŠB-TUO, 2012. CD PNG, Ivan a Dale E. LEHMAN. Managerial economics. 3rd ed. Malden: Blackwell, 2007. ISBN 978-1-4051-6047-6. KEATING, Barry a J. Holton WILSON. Managerial economics: an economic foundation for business decisions. 2nd ed. Mason: Thomson, c2000. ISBN 0-970-13850-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu. 2. Charakteristika metod analýzy ekonomického systému. 3. Hospodaření s dlouhodobým majetkem podnikatelského subjektu. 3.1. Vymezení pojmu a význam dlouhodobého majetku. 3.2. Členění a struktura dlouhodobého majetku. 3.3. Oceňování dlouhodobého majetku. 3.4. Opotřebení dlouhodobého majetku. 3.5. Reprodukce dlouhodobého majetku. 3.6. Životnost dlouhodobého majetku. 3.7. Odpisování dlouhodobého majetku. 3.8. Hodnocení stavu a úrovně využití dlouhodobého majetku. 3.9. Opatření k vyššímu využití dlouhodobého majetku. 4. Hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu. 4.1. Vymezení pojmu a význam oběžného majetku. 4.2. Vymezení struktury oběžného majetku. 4.3. Charakteristika oběžného majetku s vazbou na výrobní zásoby podnikatelského subjektu. 4.4. Stanovení potřeby oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby jeho normováním. 4.5. Využití oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby včetně zásad rozboru. 4.6. Tvorba opatření vedoucích ke zvyšování využití oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby. 5. Osazenstvo (pracovníci) a produktivita práce podnikatelského subjektu. 5.1. Vymezení struktury osazenstva. 5.2. Zabezpečení potřebného počtu pracovníků. 5.3. Zjišťování a hodnocení využití pracovníků. 5.4. Vymezení pojmu a významu produktivity práce. 5.5. Měření produktivity práce v průmyslovém podnikatelském subjektu. 5.6. Faktory ovlivňující dosahovanou úroveň produktivity práce. 5.7. Zásady rozboru úrovně produktivity práce. 5.8. Tvorba opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce a využití osazenstva podnikatelského subjektu. 6. Struktura a analytické hodnocení nákladů jako míry vstupu ekonomického systému podnikatelského subjektu. 6.1. Vymezení pojmu nákladů na podnikatelský proces. 6.2. Možné způsoby třídění nákladů podnikatelského procesu. 6.3. Snižování nákladů podnikatelského procesu. 6.4. Analýza nákladů a hodnocení úrovně jejich racionální spotřeby. 6.5. Tvorba opatření vedoucích ke snižování nákladů na podnikatelský proces a ke zvýšení úrovně jejich využití. 7. Výnosy a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu jako míra ekonomického výstupu podnikatelského subjektu. 7.1. Výnosy podnikatelského subjektu jako přímý ekonomický výstup tohoto subjektu. 7.2. Hospodářský výsledek jako nepřímý ekonomický výstup podnikatelského subjektu. 7.3. Analýza výnosů a hospodářského výsledku podnikatelského subjektu a tvorba opatření vedoucích ke zvyšování či zlepšení dosahované úrovně možných výstupů podnikatelského subjektu. 8. Hodnocení efektivnosti podnikatelské činnosti podnikatelského subjektu. 8.1. Vymezení pojmu efektivnosti podnikatelského subjektu. 8.2. Struktura a vazby faktorů ovlivňujících výši dosahované efektivnosti. 8.3. Analýza efektivnosti a tvorba opatření vedoucích ke zvyšování dosahované úrovně efektivnosti. 9. Podnikatelské záměry jako investice a investiční proces. 9.1. Charakteristika podnikatelských záměrů jako investic a investičního procesu. 9.2. Metody hodnocení podnikatelských záměrů, časová hodnota peněz.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.