545-0339/08 – Ekonomika podniku (EkPod)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základních pojmů ekonomiky podniku • vztahu mezi strukturou majetku a kapitálem • vztahů mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem podniku • hlavních činností podniku a jejich řízení Student umí: • používat základní pojmy ekonomiky podniku • sestavit rozvahu • řešit základní úlohy jednotlivých podnikových činností Student je schopen: • pracovat se základními účetními výkazy • posoudit finanční situaci firmy pomocí poměrových ukazatelů • aplikovat teoretické poznatky při řešení příkladů z praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studenty seznámí se základy podnikové ekonomiky. Zabývá se vymezením podniku, jeho cíli a funkcemi, životními fázemi, hlavními činnostmi a jejich řízením a objasňuje základní pojmy (majetek podniku, pracovní síla a produktivita práce, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku, kritéria efektivnosti podniku).

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4. BUGRI, Štefan a Emília PRIBIŠOVÁ. Podniková ekonomika. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-280-8. SAMUELSON, Paul, A.; NORDHAUS, William, D. Economics. 18th ed. Mc Graw Hill Higher Education, 2005. 776 pp. ISBN 0-07-287205-5.

Doporučená literatura:

JANOVSKÁ, Kamila a Šárka VILAMOVÁ. Manažerská ekonomika [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3724-6. ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2. ONDŘEJ, Jan. Ukončení podnikání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-565-9. SALVATORE, Dominick. Managerial economics: principles and worldwide applications. International 8th ed. New York: Oxford University Press, c2015. ISBN 978-0-19-939715-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu. 2. Charakteristika metod analýzy ekonomického systému. 3. Hospodaření s dlouhodobým majetkem podnikatelského subjektu. 3.1. Vymezení pojmu a význam dlouhodobého majetku. 3.2. Členění a struktura dlouhodobého majetku. 3.3. Oceňování dlouhodobého majetku. 3.4. Opotřebení dlouhodobého majetku. 3.5. Reprodukce dlouhodobého majetku. 3.6. Životnost dlouhodobého majetku. 3.7. Odpisování dlouhodobého majetku. 3.8. Hodnocení stavu a úrovně využití dlouhodobého majetku. 3.9. Opatření k vyššímu využití dlouhodobého majetku. 4. Hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu. 4.1. Vymezení pojmu a význam oběžného majetku. 4.2. Vymezení struktury oběžného majetku. 4.3. Charakteristika oběžného majetku s vazbou na výrobní zásoby podnikatelského subjektu. 4.4. Stanovení potřeby oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby jeho normováním. 4.5. Využití oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby včetně zásad rozboru. 4.6. Tvorba opatření vedoucích ke zvyšování využití oběžného majetku ve vazbě na výrobní zásoby. 5. Osazenstvo (pracovníci) a produktivita práce podnikatelského subjektu. 5.1. Vymezení struktury osazenstva. 5.2. Zabezpečení potřebného počtu pracovníků. 5.3. Zjišťování a hodnocení využití pracovníků. 5.4. Vymezení pojmu a významu produktivity práce. 5.5. Měření produktivity práce v průmyslovém podnikatelském subjektu. 5.6. Faktory ovlivňující dosahovanou úroveň produktivity práce. 5.7. Zásady rozboru úrovně produktivity práce. 5.8. Tvorba opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce a využití osazenstva podnikatelského subjektu. 6. Struktura a analytické hodnocení nákladů jako míry vstupu ekonomického systému podnikatelského subjektu. 6.1. Vymezení pojmu nákladů na podnikatelský proces. 6.2. Možné způsoby třídění nákladů podnikatelského procesu. 6.3. Snižování nákladů podnikatelského procesu. 6.4. Analýza nákladů a hodnocení úrovně jejich racionální spotřeby. 6.5. Tvorba opatření vedoucích ke snižování nákladů na podnikatelský proces a ke zvýšení úrovně jejich využití. 7. Výnosy a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu jako míra ekonomického výstupu podnikatelského subjektu. 7.1. Výnosy podnikatelského subjektu jako přímý ekonomický výstup tohoto subjektu. 7.2. Hospodářský výsledek jako nepřímý ekonomický výstup podnikatelského subjektu. 7.3. Analýza výnosů a hospodářského výsledku podnikatelského subjektu a tvorba opatření vedoucích ke zvyšování či zlepšení dosahované úrovně možných výstupů podnikatelského subjektu. 8. Hodnocení efektivnosti podnikatelské činnosti podnikatelského subjektu. 8.1. Vymezení pojmu efektivnosti podnikatelského subjektu. 8.2. Struktura a vazby faktorů ovlivňujících výši dosahované efektivnosti. 8.3. Analýza efektivnosti a tvorba opatření vedoucích ke zvyšování dosahované úrovně efektivnosti. 9. Podnikatelské záměry jako investice a investiční proces. 9.1. Charakteristika podnikatelských záměrů jako investic a investičního procesu. 9.2. Metody hodnocení podnikatelských záměrů, časová hodnota peněz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 18  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.