545-0341/01 – Metalurgy and Machine Industry (HaS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s hutní výrobou a se strojírenstvím. V hutníctví je po krátkém úvodu o získání surovin ve světě zaměřena pozornost na koncepci - systém hutnické prvo a druho výroby, konci popisem výrobků hutnického podniku jakožto vstupu do strojírenské výroby. Ve strojírenství jsou přednášky zaměřeny na opracování a výrobu součástek zatím co ve cvičení je probírána konstrukce důležitých celků a způsob jejich kreslení na výkresech.

Compulsory literature:

Hluchý,M: Strojírenská technologie I. SNTL Praha,1984 176 stran Sobek,E: Základy konstruování. Skripta VUT Brno, 1999. 195 stran Kaloč,M: Hutnictví železa I. Skripta, VSB - TU Ostrava, 1998.257 stran

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Koncepce hutnické prvovýroby a druhovýroby. 2. Koncepce hutnického výrobního agregátu. 3. Výroba surového železa – vysoká pec a příslušenství. 4. Výroba oceli – ocelárna, ingoty, kontilití. 5. Výroba válcovaných výrobků – válcovací stolice, druhy válcovaných výrobků. 6. Slévárna – koncepce, forma, odlitky. 7. Kování – buchary, kovací lisy – hydraulika kovacích lisů. 8. Koncepce obráběcího stroje. 9. Význam a koncepce převodovky. 10. Princip soustruhu. 11. Princip frézky. 12. Princip hoblovky a obrážecího stroje. 13. Princip brusky do kulata a rovinné. 14. Princip vrtačky. 15. Princip revolverového obráběcího stroje. 16. Princip souřadnicového obráběcího stroje. 17. Lisování materiálu. 18. Kování v zápustkách. 19. Spojování součástí - šrouby a šroubové spoje - nýty a nýtování - svařování - bodové - odporové - plamenem - elektrické 20. Princip výrobního centra. 21. Princip pružného výrobního úseku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner