545-0349/02 – Economics I (EkI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding of basic elements and relations of economic system of society and industrial enterprise

Teaching methods

Summary

Předmět shrnuje základní problematiku mikroekonomické teorie a představuje základ bakalářského studia pro další studium ekonomické teorie.

Compulsory literature:

Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie. VŠB Ostrava 1999. Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie základní kurs. VŠB Ostrava 2000. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. Melandrium Slaný. 2000. 273 s. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie II cvičebnice. Melandrium Slaný. 2000. 222 s. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie Svoboda. Praha 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomie jako vědní obor - definice, význam, vědecké přístupy, dělení ekonomie, pozitivní a normativní přístup k ekonomii, vývoj ekonomického myšlení. Alternativní ekonomické systémy 2. Tři základní ekonomické problémy „Co, jak, pro koho“ - statky, zákon vzácnosti, vzácnost a volba, hranice produkčních možností, zákon klesajících mezních výnosů. 3. Trh, tržní mechanismus. 4. Poptávka - poptávková funkce, úrovně poptávky, determinanty poptávky, zákon klesající poptávky, posuny křivky poptávky, 5. Nabídka - nabídková funkce, úrovně nabídky, determinanty nabídky, posun křivky nabídky. 6. Tržní rovnováha – utváření tržní rovnováhy , rovnovážné množství a rovnovážná cena. 7. Elasticita poptávky, elasticita nabídky a rovnováha v různých obdobích, teorém pavučiny. 8. Logika spotřebitelské volby - spotřeba, užitek, celkový a mezní užitek - kardinalistický přístup. 9. Indiferenční analýza -indiferenční křivka a mapa, vlastnosti indiferenčních křivek, tvary indiferenčních křivek pro statky oblíbené, neoblíbené a neutrální. Zákon substituce a rozpočtové omezení. 10. Peníze - vznik, vývoj, funkce peněz, složky nabídky peněz, motivy poprávky po penězích, nabídka peněz, kdo ji vytváří. 11. Teorie firmy - hlavní činnosti firmy, cíle firmy, produkční funkce, její charakteristika a vlastnosti, vymezení časového horizontu, celkový produkt, průměrný produkt. 12. Izokvantová analýza, mezní produkt a pravidlo nejmenších nákladů, isokvanta, určení nejméně nákladné kombinace vstupů. 13. Analýza nákladů - celkové, variabilní, fixní a průměrné náklady, mezní náklady, náklady příležitosti. 14. Postavení a chování firmy v dokonalé konkurenci. 15. Chování monopolu 16. Monopolistická konkurence 17. Oligopol - oligopol s tajnou dohodou a oligopol s dominantní firmou. Oligopol v teorii her 17. Trh práce - charakteristika trhu práce, dokonale konkurenční trh práce, poptávka na trhu práce, mezní fyzický produkt práce, příjem z mezního produktu práce. Individuální a tržní nabídka a poptávka, rovnováha na trhu práce, rovnovážná alokace času při dané mzdě a při rostoucí reálné mzdě, motivace k práci a vliv mimomzdových podnětů. Nedokonale konkurenční trh práce - nepružnost trhu práce ze strany nabídky a ze strany poptávky, segmentace trhu práce, vláda a trh práce, zaručená minimální mzda a její účinky, lidský kapitál, transferový výdělek a ekonomická renta. 18. Monopson na trhu práce. 19. Trh kapitálu - rozdělení trhu, poptávka po kapitálu, cena a akumulace kapitálu. 20. Trh přírodních zdrojů - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, realita cenového vývoje. 21. Trh půdy - renta, určení poptávky po službách půdy, cena půdy. 22. Dílčí a celková rovnováha- Paretův model 2x2x2, efektivnost ve směně,ve výrobě a výrobkové kombinaci Paretovo zlepšení, Edgeworthův box diagram (krabicový diagram). 25. Tržní mechanismus a rozdělování důchodů - důchod a jeho složky, bohatství, určení míry nerovností, chudoba, zdroje nerovností, úloha státu v přerozdělovacím mechanismu. 23. Externality – charakteristika, dělení, zdroje neefektivnosti, možnosti dosažení efektivnější alokace zdrojů při existenci externalit. 24. Veřejné statky – vymezení veřejného statku, charakteristika veřejného statku, zabezpečování veřejného statku.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 27  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.