545-0349/04 – Economics I (EkI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 30+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding of basic elements and relations of economic system of society and industrial enterprise

Teaching methods

Summary

Předmět shrnuje základní problematiku mikroekonomické teorie a představuje základ bakalářského studia pro další studium ekonomické teorie.

Compulsory literature:

Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie. VŠB Ostrava 1999. Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie základní kurs. VŠB Ostrava 2000. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie – základní kurs. Melandrium Slaný. 2000. 273 s. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie II cvičebnice. Melandrium Slaný. 2000. 222 s. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie Svoboda. Praha 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní ekonomické pojmy – ekonomie a ekonomika, základní ekonomické problémy společnosti, potřeby, statky, služby, výrobní činitelé, ekonomické zákony, křivka výrobních možností, dělba práce 2. Ekonomický systém společnosti - subjekty ekonomického systému společnosti, úloha státu v tržní ekonomice 3. Tržní ekonomika - trh jako místo střetu subjektů ekonomického systému, poptávka, nabídka, tržní mechanismus, chování spotřebitele a firmy, tvorba tržní rovnováhy 4. Podnikání - podnikatelský proces jako koloběh kapitálu, legislativa v oblasti podnikání, právní formy podnikání, organizační výstavba podniku, sanace a zánik podniku 5. Majetková a kapitálová struktura podniku 6. Podnikové činnosti - výrobní činnost, zásobovací činnost, odbytová činnost, personální činnost, finanční činnost, investiční činnost 7. Pracovní síla, produktivita práce podniku 8. Náklady podniku – struktura a třídění nákladů, snižování nákladů, výnosy podniku, hospodářský výsledek podniku, efektivnost podniku, bod zvratu a jeho analýza

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner