545-0350/02 – Economics II (Eko II)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits7
Subject guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je pochopení základních teorii a principů makroekonomie z pohledu zejména neoklasického, keynesiánského a monetaristického proudu. Student bude schopen určit vzájemné vztahy mezi makroekonomickými veličinami, vysvětlit příčiny nestability těchto veličin a úlohu stabilizačních politik jednak verbálně a jednak pomocí grafického aparátu.

Teaching methods

Summary

Výuka v předmětu je zaměřena na pochopení vzájemných vztahů mezi makroekonomickýmí veličinami produktem, nezaměstnaností, inflací v podmínkách otevřené ekonomiky a úlohy stabilizačních politik s využitím grafického apatátu.

Compulsory literature:

1.ŠNAPKA, Petr;DVOŘÁČEK, Jaroslav. Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB. Ostrava: 1992. 2.HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3.HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 714 s. 80-7179-387-6 4.PROVAZNÍKOVÁ Romana; VOLEJNÍKOVÁ Jolana. Makroekonomie: Cvičebnice. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2003. 379 s. 80 – 86175-28-6 5.SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, William.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. 80-205-0494-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Nástroje a cíle makroekonomie. Přístupy ke zkoumání makroekonomických jevů. 2. Makroekonomické agregáty a způsoby jejich výpočtů – produkt, nezaměstnanost, inflace, vnější ekonomická pozice. 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka – jejich determinanty, analýza agregátní nabídky v dlouhém a krátkém období, analýza agregátní poptávky a makro -ekonomická rovnováha . 4. Determinace produktu ekonomiky na základě modelu AS-AD. 5. Spotřeba a investice – spotřební a úsporová funkce, mezní sklon ke spotřebě a mezní sklon k úsporám, determinanty investic, hospodářská politika a investice. 6. Determinace produktu ekonomiky na základě modelu výdajového multiplikátoru. 7. Peníze, motivy držby peněz, poptávka po aktivech, portfolio aktiv. 8. Komerční a centrální bankovnictví – úloha komerčního a centrálního bankovnictví, struktura bankovního systému v ČR. 9. Cíle a nástroje monetární politiky – operace na volném trhu, změna diskontní sazby, změna povinných minimálních rezerv, multiplikátor depozit. 10. Kvantitativní teorie peněz 11. Fiskální politika – účinek daní na agregátní poptávku, účinek daní na rovnovážný GNP, multiplikátor vládních výdajů a daňový multiplikátor. 12. Model IS – LM – odvození křivek, rovnováha trhu zboží a trhu peněz. 13. Účinky změn monetární a fiskální politiky v hospodářské politice. 14. Určení produktu v otevřených ekonomikách. 15. Nezaměstnanost - příčiny a důsledky nezaměstnanosti, jednotlivé typy nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti. 16. Inflace – příčiny a důsledky inflace, typy inflace, měření cenové hladiny a míry inflace. 17. Alternativní zdroje inflace – setrvačná inflace, inflace tažená poptávkou a inflace tlečená náklady, inflační šoky, očekávaná inflace. 18. Inflace a nezaměstnanost- Philipsova křivka v krátkém a v dlouhém období. 19. Příčiny a souvislosti hospodářských cyklů - rysy hospodářských cyklů, fáze hospodářských cyklů, Keynesova teorie a ekonomie strany nabídky, Okunův zákon, princip akcelerátoru, interakce multiplikátoru a akcelerátoru. 20. Ekonomický růst. 21. Mezinárodní obchod – důvody existence mezinárodního obchodu, protekcionismus a liberalizace a ekonomická integrace. 22. Platební bilance, účty platební bilance. 23. Měnový kurs jako základní faktor ovlivňující platební bilanci, hlavní systémy měnových kursů. 24. Vývoj mezinárodního měnového systému.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.