545-0358/01 – State Administration and Self-government (SSS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaa

Teaching methods

Summary

Předmět patří do okruhu předmětů teoretického základu. Seznamuje se základními pojmy státní správy a samosprávy, jejím historickým vývojem až do současnosti. Zabývá se organizací současné veřejné správy v ČR a její působností, včetně rozhodovacích aktů.

Compulsory literature:

Petr Průcha. Správní právo, obecná část Masarykova universita a nakladatelství Doplněk, 6. vydání , 2004 Jiří L. Bílý, Právní dějiny na území ČR, Linde Praha a.s. 2003 Dušan Hendrych, Správní věda, ASPI Publishing 2003 Dušan Hendrych, Správní právo, obecná část, nakladatelství C.H.Beck v Praze Zdeněk Koudelka, Průvodce územní samosprávou, Linde Praha a.s.s 2003 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších samosprávných celků Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner