545-0358/02 – State Administration and Self-government (SSS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaa

Teaching methods

Summary

Předmět patří do okruhu předmětů teoretického základu. Seznamuje se základními pojmy státní správy a samosprávy, jejím historickým vývojem až do současnosti. Zabývá se organizací současné veřejné správy v ČR a její působností, včetně rozhodovacích aktů.

Compulsory literature:

Petr Průcha. Správní právo, obecná část Masarykova universita a nakladatelství Doplněk, 6. vydání , 2004 Jiří L. Bílý, Právní dějiny na území ČR, Linde Praha a.s. 2003 Dušan Hendrych, Správní věda, ASPI Publishing 2003 Dušan Hendrych, Správní právo, obecná část, nakladatelství C.H.Beck v Praze Zdeněk Koudelka, Průvodce územní samosprávou, Linde Praha a.s.s 2003 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších samosprávných celků Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní pojmy : - státní správa - samospráva - vztah státu a samosprávy (etatizovaný a deetatizovaný systém) 2.Historie státní správy : 3.Historie samosprávy : 4.Organizace veřejné správy v ČR : - základní subjekty org. soustavy, postavení - ústřední orgány správy (pojem, obsah, postavení) - územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností (pojem, všeobecná působnost, postavení) - územně dekoncentrované orgány (pojem zvláštní působnost, postavení) - orgány zájmové samosprávy (pojem „zájmová samospráva“, příklady, postavení) 5.Organizační principy veřejné správy : princip : centralizace - decentralizace - kolegiální a monokratický - volební a jmenovací 6.Ústřední orgány státní správy : - pojem, postavení v org. veřejné správy, působnost a pravomoci dle zákona č. 2/69 Sb. 7.Územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností : - pojem, postavení, vzájemné vazby, působnost a pravomoc 8.Územně dekoncentrované orgány veřejné správy : - pojem, postavení, vztah k územním orgánům se všeobecnou působností, působnost a pravomoci 9.Rozhodovací akty veřejné správy : - pojem a obsah správního aktu - druhy správních aktů podle povahy právních účinků a podle toho, zda jsou výsledkem normotvorné činnosti veřejné správy nebo aplikací práva - náležitosti správních aktů (kompetenční, obsahové, procedurální, formální) 10.Státní služba : - pojem, historie - hlavní zásady připravované legislativní úpravy v ČR - požadavky kladené na státní zaměstnance - podmínky pro přijetí do státní služby - práva a povinnosti státních zaměstnanců podle stávající i navrhované právní úpravy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.