545-0364/02 – Taxes and Tax System (DaDS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Hana RůčkováSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti zvládnou daňový systém, zdravotní a sociální pojištění a budou umět sestavit daňová přiznání

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou daňového systému v ČR. Náplň předmětu bude zaměřena na přímé daně ( daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční ) a nepřímé daně ( daň z přidané hodnoty a spotřební daň). Součástí výuky bude rovněž vyplnění daňového přiznání fyzických osob i osob právnických.

Compulsory literature:

Peková, J.: - Veřejné finance. ASPI 2002 Daňové zákony: Zákon dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o spotřebních daních, zákon státní sociální podpoře, zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o životním minimu,...

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Veřejné finance-význam a funkce v tržní ekonomice 2. Veřejný sektor a veřejné statky 3. Rozpočtová soustava- veřejné rozpočty 4. Státní rozpočet-význam a funkce, rozpočtový proces 5. Příjmy a výdaje státního rozpočtu, vyrovnanost bilance 6. Místní (územní) rozpočty 7. Sociální zabezpečení 8. Zdravotní pojištění 9. Státní sociální podpora 10.Daňová politika-základní pojmy, druhy daní 11.Daň z přidané hodnoty 12.Daň spotřební 13.Daň z příjmů fyzických osob, právnických osob 14.Daň silniční 15.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 16.Daň z nemovitosti

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.