545-0367/02 – Modelování a simulace (MaS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi modelování a simulace v oblasti analýzy složitých dynamických systémů a jejich procesů a také pro syntézu řídicích systémů technologických procesů. Na tuto oblast modelování a simulace navazuje modelování a simulace jevů z oblasti proudění tekutin pomocí CFD programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je povinným oborovým předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci, v oblasti surovinového průmyslu. Obsahuje, mimo jiné: Fáze simulačního procesu, Matematické modely spojitých dynamických procesů, Metodologie tvorby matematického modelu pomocí zřetězování relací, Metody tvorby počítačových simulačních modelů, Citlivostní analýza, Simulační systémy.

Povinná literatura:

STAŠA, Pavel. Modelování a simulace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3657-7. BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů..,Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN 80-248-0158-2. NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů,Ostrava MONTANEX,1999,ISBN 80-7225-030-2. STAŠA, Pavel.: Modeling and Simulation of Mine Gases Flow; Monografie, Technická univerzita v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-553-1767-0.

Doporučená literatura:

KOZUBKOVÁ, Milada.: Modelování proudění tekutin: FLUENT, CFX, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; Ostrava 2008, 142 stran, Dostupné z: ; citováno: červenec 2010 ŠVARC, Ivan, Miloš ŠEDA a Miluše VÍTEČKOVÁ. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3491-2. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů: jak lépe porozumět světu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5318-2. GUERRERO, Hector. Excel data analysis: modeling and simulation. Berlin: Springer, c2010. ISBN 978-3-642-10834-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 3. Fáze simulačního procesu ( simulace v širším slova smyslu ) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 6. Matematické modely zpětnovazebních systémů 7. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systémů 8. Metody programování počítačových modelů.Říditelnost a poznatelnost modelu. 9. Metody programování počítačových modelů s více vstupy a výstupy 10.Stavová formulace systémů s nelinearitami a dopravním zpožděním 11. Normování teoretického počítačového modelu. 12. Dynamické přizpůsobení teoretického počítačového modelu 13. Citlivostní analýza simulačního modelu 14. Simulační systémy. 15. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači 16. Řesení parciálních diferenciálních rovnic na počítači 17. Modelování a simulace stochastických systémů a systémů hromadné obsluhy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku