545-0367/04 – Modelování a simulace (MaS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi modelování a simulace v oblasti analýzy složitých dynamických systémů a jejich procesů a také pro syntézu řídicích systémů technologických procesů. Na tuto oblast modelování a simulace navazuje modelování a simulace jevů z oblasti proudění tekutin pomocí CFD programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je povinným oborovým předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci, v oblasti surovinového průmyslu. Obsahuje, mimo jiné: Fáze simulačního procesu, Matematické modely spojitých dynamických procesů, Metodologie tvorby matematického modelu pomocí zřetězování relací, Metody tvorby počítačových simulačních modelů, Citlivostní analýza, Simulační systémy.

Povinná literatura:

STAŠA, Pavel. Modelování a simulace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3657-7. BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů..,Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN 80-248-0158-2. NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů,Ostrava MONTANEX,1999,ISBN 80-7225-030-2. STAŠA, Pavel.: Modeling and Simulation of Mine Gases Flow; Monografie, Technická univerzita v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-553-1767-0.

Doporučená literatura:

KOZUBKOVÁ, Milada.: Modelování proudění tekutin: FLUENT, CFX, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; Ostrava 2008, 142 stran, Dostupné z: ; citováno: červenec 2010 ŠVARC, Ivan, Miloš ŠEDA a Miluše VÍTEČKOVÁ. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3491-2. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů: jak lépe porozumět světu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5318-2. GUERRERO, Hector. Excel data analysis: modeling and simulation. Berlin: Springer, c2010. ISBN 978-3-642-10834-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test během semestru, prezentace semestrálního projektu, zápočtový test, písemná a ústní zkouška

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení. Student vypracuje několik samostatných programů, na kterých dokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a definice základních pojmů 2. Význam modelování a simulace a fáze simulačního cyklu 3. Identifikace soustav 4. Matematický popis spojitých dynamických lineárních členů 5. Teoretický počítačový model 6. Citlivostní analýza 7. Časová transformace počítačového modelu 8. CFD analýza 9. Základní rovnice mechaniky tekutin 10. CFD proces 11. Tvorba geometrie výpočetního modelu 12. Tvorba sítě výpočetního modelu 13. Okrajové podmínky 14. Vizualizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Zápočtový test Písemka 15  8
                Semestrální práce Semestrální projekt 15  9
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.