545-0370/02 – Introduction to Management (UDM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits3
Subject guarantorIng. Igor Černý, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student obtain essential theoreticaly knowledge about management of enterprises and management of public administration and municipality.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

The subject presents management as one of the most important human activities. Lectures are divided into two parts. Initially, the students become familiar with the term management that is further analysed in wider context. Management is seen from ethical as well as social responsibility viewpoint of the manager. The latter part of the course is devoted to introduction of managerial functions classification, focusing on sequence and parallel functions.

Compulsory literature:

[1] CERTO, Samuel, C. Modern Management. 9. vyd. New Jersy, USA: Prentice Hall, 2003. 595 p. ISBN 0-13-067089-8. [2] KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz. Essentials of management. Fifth edition. McGraw-Hill, 1990. 529 p. ISBN 0-07-100776. [3] DRUCKER, Peter F. The essential Drucker. In One Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management. New York : Harper Collins Publishers Inc., 2001. 368 p. ISBN: 006093574X.

Recommended literature:

[1] DRUCKER, Peter F. The essential Drucker. In One Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management. New York : Harper Collins Publishers Inc., 2001. 368 p. ISBN: 006093574X. [2] CERTO, Samuel, C. Modern Management. 9. vyd. New Jersy, USA: Prentice Hall, 2003. 595 p. ISBN 0-13-067089-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definování základních pojmů managementu, charakteristika manažerské práce, manažerské vlastnosti, dovednosti. Vymezení pojmů - firemní etika a firemní kultura. Systémový přístup k managemetnu 2. Stručný historický vývoj managementu. Charakteristika a představitelé jednotlivých manažerských směrů. 3. Manažeská funkce plánování: definice, charakteristika jednotlivých typů plánů, postup plánování. Management podle cílů (MBO). 4. Strategické plánování a řízení. Definice pojmů firemní vize a poslání firmy, proces strategického plánování, vybrané druhy strategických analýz (SWOT analýza, Porterův model, analýza PEST), základní typy strategií a strategické alternativy. 5. Manařeská funkce rozhodování: definice, riziko, časový rozklad rozhodovacího procesu, rozhodování ve skupině, rozhodovací metody. 6. Manažeská funkce organizování: definice, postup organizování, základní typy organizačních struktur – výhody x nevýhody, centralizace a decentralizace řízení, rozpětí řízení, koordinace, organizačně právní formy podniku. 7. Manažeská funkce personalistika: definice, základní činnosti personálních útvarů (např. výběr, hodnocení odměňování pracovníků). 8. Manažeská funkce vedení: definice, základní vlivy na výkon pracovníka, motivace a motivační teorie, motivační faktory, význam pracovních skupin a faktory ovlivňujících jejich výkonost a efektivitu, vývojové fázé týmu. 9. Manažeská funkce kontrola:definice, klasifikace kontrolních procesů, doporučení k provádění kontrolní činnosti, tendence rozvoje kontrolní činnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner