545-0372/01 – Automatization of Power Systems (Aut.ES)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Systémové rozdělení výrobního procesu hornických závodů na výrobní část a podsystém technického zabezpečení výroby. Obecná charakteristika podsystému TZV, rozdělení na ZDROJ a SÍŤ. Obecná metodika řízení ZDROJE, obecná metodika řízení sítě. Vlastnosti dopravních sítí z hlediska jejich modelování a řízení. Vlastnosti zdroje obecně a možnosti regulace hlavních parametrů. Konkretizace uvedených obecných poznatků na podsystémy rozvodu el.energie, výroba a rozvod stlačeného vzduchu, čerpání vody a zásobování závodu vodou, výroba a rozvod tepla, těžba důlního plynu, větrání dolů, ohřev větrů, klimatizace. Všechny podsystémy jsou popisovány v souvislosti s automatizací a řízením.

Compulsory literature:

Strakoš,V.:Automatizace podsystému technického zabezpečení výroby, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1992, 128 s. Strakoš,V.:Dispečerské řízení dolů, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9Ostrava, 1996, 106 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy z řízení a z teorie systému ve vztahu v automatizaci technologického procesu. 2. Obecné vlastnosti podsystému TZV. 3. Řízení jednotlivých částí podsystémů TZV včetně regulace hlavních parametrů. 4. Modelování vlastností dopravních parametrických sítí. 5. Automatizace a řízení v rozvodu el.energie. 6. Automatizace a řízení výroby a rozvodu tlakovzdušné energie. 7. Automatizace a řízení výroby a rozvodu tepla. 8. Automatizace a řízení čerpání vod a zásobování vodou 9. Automatizace a řízení těžby důlního plynu. 10. Automatizace a řízení větrání dolů a klimatizace. 11. Automatizace a řízení dopravy materiálů v dole.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner