545-0381/01 – CASE Systems (CASE)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Absolvováním předmětu získají studenti základní představu o problémech a jejich možném řešení, které je nutné vést v patrnosti při navrhování nových a modernizování starších informačních systémů s využitím nástrojů pro podporu automatizované analýzy a návrhu (Computer Aided Systems Engeneering).

Compulsory literature:

1) Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada Publishing, Praha 1992, 347s., ISBN 80-85623 2) Tvrdíková, M.: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. GRADA Publishing, Praha 200, 110s. ISBN 80-7169-703-6 3) Schindler, J., Jílková, H., Fiala, J., Ministr, J.: Nástroje automatizovaného projektování, řízení projektů a systémové integrace informačních systémů CASE/4/0, SUPERPROJECT 2.0, UNIX E-MAIL. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1994, 134s., ISBN 80-7078-209-9

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu 2. Základní pojmy systémové analýzy 3. Yourdonova strukturovaná metoda – vývoj, použití, konceptuální a esenciální model 4. Yourdonova strukturovaná metoda – diagramy hierarchické struktury a datových toků 5. Yourdonova strukturovaná metoda – diagramy entit a vztahů, relační diagram 6. Slovník dat, Normalizace relací 7. Specifikace procesu funkčního modelu 8. Shrnutí Yourdonova strukturovaná metoda, případová studie 9. Petriho sítě 10. Diagram přechodu stavů 11. Dynamické aspekty modelování datových toků 12. Životní cyklus objektu v informačním systému 13. Animace informačního systému v prostředí CASE/4/0 14. Konzultace k zadaným projektům

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner