545-0403/02 – Organization and Management of Raw Materials Mining (ORDS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student knows to explain specific of industrial branch mining and processing raw materials. Student study to clasify of types of organizational structures and to identify their strong and weknees sides. Student knows to decompose producing process onto particular technological and working processes and operations. Student study to measurable time consumption of operation of production and to organize technological processes of exploitation of raw materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Subject introduces into problems with organizing and to manage processes of production with respect to mining enterprise and processes of exploitation and processing raw materials. First part of subject is focused on theory of organising and theoretical basics of management of producing processes. In second part are organized particular technological processes and operation of exploration of raw materials.

Compulsory literature:

DAFT, Richard L.; MURPHY, Jonathan, WILLMOTT, Hugh. Organization theory and design.10th US ed. Andover (USA) : South-Western Cengage Learning, 2010. 699 s. ISBN 978-1-84480-990-5. CARLTON, Dennis W. a Jeffrey M. PERLOFF. Modern industrial organization. 4th ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, c2005. ISBN 0-321-18023-2. SCHEIN, Edgar H. Organizational culture and leadership. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, c2010. Jossey-Bass business & management series. ISBN 978-0-470-19060-9. MINTZBERG, Henry. Structure in fives: designing effective organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, c1993. ISBN 0-13-855479-X.

Recommended literature:

BALIGH, Helmy H. Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription. 1st edditon. New York : Springer Science+Business Media, Inc, 2006. 483 p. ISBN 978-0387-25847-8. Organization design: the collaborative approach. Amsterdam: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7506-6367-0 ŽŮREK, Petr. Technology of deposit mining. Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0904-4. ŽŮREK, Petr. Deposits mining.Ostrava,2005, ISBN 80-248-0903-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Organizování jako sekvenční manažerská funkce 2. Organizační a řídicí normy 3. Klasifikace organizačních struktur z hlediska hlavních charakteristik 4. Klasifikace organizačních struktur z hlediska pomocných charakteristik 5. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby 6. Struktura výrobního podniku a členění úplného výrobního cyklu 7. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení 8. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby 9. Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti 10. Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při řadové metodě 11. Cyklus při ražení dlouhých důlních děl 12. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl 13. Organizace pracovního postupu při hloubení jam 14. Organizace důlní dopravy 15. Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé dopravy, nerovnoměrnost dopravy 16. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu, organizace dopravy závěsnými drážkami 17. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí 18. Organizace práce při dobývání kombajny při jednosměrném dobývání 19. Organizace práce při dobývání kombajny obousměrnými 20. Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání 21. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách 22. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru 23. Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud 24. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí 25. Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí 26. Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí 27. Organizace práce v kamenolomech 28. Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů 29. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech 30. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner