545-0403/04 – Organizace a řízení dobývání surovin (ORDS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
CHL0006 Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.,MBA,LL.M.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat typy organizačních struktur a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Student se naučí měřit spotřebu času výrobních operací a organizovat technologické procesy exploatace nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s problematikou organizování a řízení výrobních procesů se zřetelem na těžební podnik. První část předmětu se zaměřuje na teoretická východiska organizování a ve druhé části jsou potom organizovány jednotlivé technologické procesy a operace exploatace nerostných surovin.

Povinná literatura:

TOMEK, Gustav; Vávrová, Věra. Řízení výroby. Druhé rozšířené a doplněné vydání.Praha: Grada, 2000. 408 s. ISBN 80-7169-955-1. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy: nejnovější přístupy a trendy, organizační vztahy a chování, jednotlivci, skupiny, týmy, síťové a virtuální organizace, strategické aliance, procesní organizování, komunikace a rozhodování, organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2007. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1. HUDEČEK, Vlastimil. Organizace a řízení dobývání, Sylaby. DAFT, Richard L.; MURPHY, Jonathan, WILLMOTT, Hugh. Organization theory and design.10th US ed. Andover (USA) : South-Western Cengage Learning, 2010. 699 s. ISBN 978-1-84480-990-5.

Doporučená literatura:

DĚDINA, Jiří. Podnikové organizační struktury : teorie a praxe, 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1996, 117 s., 80-7187-029-3. KRAJNÍK, Otokar. Příspěvek k řešení organizace práce hornických výrobních procesů z hlediska jejich efektivnosti, nepublikovaná habilitační práce,1997. ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Organizace a řízení: cvičení II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-0962-1. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. BALIGH, Helmy H. Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription. 1st edditon. New York : Springer Science+Business Media, Inc, 2006. 483 p. ISBN 978-0387-25847-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací a semestrálním projektem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organizování jako sekvenční manažerská funkce 2. Organizační a řídicí normy 3. Klasifikace organizačních struktur z hlediska hlavních charakteristik 4. Klasifikace organizačních struktur z hlediska pomocných charakteristik 5. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby 6. Struktura výrobního podniku a členění úplného výrobního cyklu 7. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení 8. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby 9. Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti 10. Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při řadové metodě 11. Cyklus při ražení dlouhých důlních děl 12. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl 13. Organizace pracovního postupu při hloubení jam 14. Organizace důlní dopravy 15. Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé dopravy, nerovnoměrnost dopravy 16. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu, organizace dopravy závěsnými drážkami 17. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí 18. Organizace práce při dobývání kombajny při jednosměrném dobývání 19. Organizace práce při dobývání kombajny obousměrnými 20. Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání 21. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách 22. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru 23. Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud 24. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí 25. Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí 26. Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí 27. Organizace práce v kamenolomech 28. Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů 29. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech 30. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní