545-0409/01 – Economics III (Ek III)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorIng. Jana Bartoňová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Bartoňová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Generating theoretical knowledge concerning financial management, understanding banking operations and subsequent application to economic solutions.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The content of the course are the basics of financial management, ie corporate finance, capital and shareholding enterprise, financial investment and financial decisions. Separately the bank's role in a market economy, monetary policy, bank lending transactions and payments.

Compulsory literature:

SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd. Praha : Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X. REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha : Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Finanční systém : ekonomický význam, prvky systému a jejich charakteristika – finanční dokumenty, finanční instituce, finanční trhy. Regulace finančního systému. Peněžní a kapitálový trh. 2. Funkce a úloha bank v tržní ekonomice : historie vzniku a vývoje bank, bankovní systém a jeho struktura , bankovní soustava a druhy bank. Centrální banka, její funkce, bankovní regulace a dohled. Zásady činnosti obchodních bank, zákony. 3. Měnová politika : podstata a cíle, měnové agregáty, přímé a nepřímé nástroje měnové politiky a jejich vliv na hlavní cíle měnové politiky. 4. Cíle a zásady bankovního podnikání : bankovní rentabilita, solventnost banky, bankovní likvidita. Pravidla obezřetného podnikání bank. Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka, úvěrové zajištění. 5. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky : úvěr kontokorentní, ručitelský, lombardní a malé osobní úvěry. Směnečné úvěry, význam a používání směnek v praxi, náležitosti směnky, druhy a převody směnky, směnečný protest. 6. Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry : emisní půjčka, její vybavení a druhy, zprostředkování emisní půjčky bankou, emise státních a komunálních dluhopisů. Úvěrový úpis (závazková listina), jeho charakteristika a formy zprostředkování. Hypotekární úvěr, jeho podklady, čerpání a splácení. Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry. 7. Finančně úvěrové obchody bank : faktoring, forfaiting a finanční leasing. 8. Bankovní pasivní obchody : vklady na požádání, termínové vklady a vklady s výpovědní lhůtou, depozitní certifikáty a směnky, úsporné vklady, bankovní obligace, úvěry a vklady od ostatních bank, úvěry od centrální banky. Ochrana a pojištění vkladů. 9. Platební styk : organizace platebního styku, technika styku banky s klientem, zúčtování mezi bankami. Formy tuzemského platebního styku – šeky, bankovní převody, úvěrové a platební karty, speciální formy placení. Formy zahraničního platebního styku, dokumentární platby.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner